Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Internet B.V. (handelende onder de naam “Bedrijventekoop.nl”)
Artikel 1. ALGEMEEN
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Internet BV en de tot haar groep behorende vennootschappen, ondernemingen of instellingen (hierna genoemd: "Internet BV") en haar Cliënten (hierna genoemd: "Cliënt"), betreffende door Internet BV ten behoeve van de Cliënt verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten. Tot de rechtsverhoudingen behoren onder meer aanbiedingen van Internet BV en overeenkomsten tussen Internet BV en Cliënt, alsmede alle (rechts)handelingen voorafgaande aan of ter uitvoering van die aanbiedingen en overeenkomsten.
1.2
Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de navolgende bijzondere voorwaarden:
- Artikel 11: Bijzondere voorwaarden voor Profielplaatsers;
- Artikel 12: Bijzondere voorwaarden voor Adverteerders;
- Artikel 13: Bijzondere voorwaarden Leadgeneration.
De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken. De mogelijkheid bestaat dat de bepalingen van verschillende bijzondere voorwaarden van toepassingen zijn op een overeenkomst met Internet BV.
1.3
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op verzoek van Cliënt kosteloos door Internet BV toegezonden en is beschikbaar voor downloaden en afdrukken via alle door Internet BV geëxploiteerde websites.
1.4
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over "goederen" wordt hieronder mede verstaan vermogensrechten als bedoeld in artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, zoals computerbestanden en - programmatuur alsmede producten als bedoeld in artikel 7. Onder programmatuur wordt mede verstaan internetwebpagina's, de daartoe behorende computerprogramma's en -bestanden en databankgegevens. Waar in deze overeenkomst wordt gesproken over “de overeenkomst” wordt daaronder verstaan iedere overeenkomst tussen Internet BV en de Cliënt uit hoofde waarvan Internet BV in opdracht van Cliënt werkzaamheden verricht en/of diensten verleent.
1.5
Alle aanbiedingen van Internet BV zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien een vrijblijvend aanbod van Internet BV wordt aanvaard, heeft deze het recht het aanbod uiterlijk twee (2) werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen.
1.6
Wijzigingen van, en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gesloten tussen Internet BV en Cliënt gelden slechts indien zij schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen aanvaard. Zij hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
1.7
Internet BV is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en opnieuw vast te stellen. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking gelijktijdig met de bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden door Internet BV aan Cliënt.
1.8
Indien enig beding, deel uitmakende van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst gesloten tussen Cliënt en Internet BV nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven deze algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
1.9
Eventuele algemene voorwaarden van Cliënt blijven buiten toepassing
ARTIKEL 2. (LEVERINGS)TERMIJNEN
2.1
Alle door Internet BV afgegeven (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens en bescheiden die bij het aangaan van de overeenkomst bij Internet BV bekend waren. Internet BV zal er naar streven haar werkzaamheden binnen de afgegeven (leverings)termijn af te ronden c.q. haar diensten te voltooien. Alle door Internet BV afgegeven (leverings)termijnen, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De enkele overschrijding van een niet fatale (leverings)termijn brengt Internet BV derhalve niet in verzuim. Internet BV is niet gebonden aan (leverings)termijnen die niet gehaald kunnen worden ten gevolge van buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan.
2.2
Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen plaatsvinden, is Internet BV gerechtigd de aanvang van haar werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
2.3
Is Cliënt een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat, indien er een termijn is afgegeven, de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST, AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING
3.1
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Internet BV en Cliënt ondertekende offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst door Internet BV retour is ontvangen, dan wel op het moment dat Internet BV op (mondeling) verzoek van Cliënt is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor Cliënt. Het enkele feit dat Internet BV een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van Cliënt geldt als bewijs van een mondelinge opdracht.
3.2
De offerte dan wel opdrachtbevestiging dan wel overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie ten aanzien van de opdracht gedaan.
3.3
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen. De overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd eindigt door volbrenging van de overeengekomen werkzaamheden of door de voltooiing van de overgekomen dienst.
3.4
De overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd is slechts tussentijds opzegbaar indien zulks schriftelijk uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen en onder de in de overeenkomst genoemde voorwaarden.
3.5
De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd is slechts tussentijds opzegbaar indien zulks schriftelijk uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen en onder de in de overeenkomst genoemde voorwaarden. De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Cliënt of Internet BV de overeenkomst schriftelijk opzegt tegen het einde van de overeengekomen termijn en met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.
3.6
Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.
3.7
Internet BV kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen en beëindigen in de navolgende gevallen:
- bij het aanvragen van het faillissement van Cliënt;
- bij het aanvragen van surséance van betaling door Cliënt;
- bij onderbewindstelling van het gehele vermogen van Cliënt;
- bij toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen ten aanzien van Cliënt;
- bij ontbinding van Cliënt;
- bij overlijden van Cliënt;
- bij liquidatie c.q. beëindiging van de onderneming van Cliënt, anders dan in het kader van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen of instellingen. 
Indien een van de in dit lid genoemde situaties zich voordoet of dreigt te gaan voordoen, is Cliënt uitdrukkelijk gehouden Internet BV hierover onverwijld duidelijk en schriftelijk te informeren.
3.8
Partijen zullen wegens een opzegging conform dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
3.9
Het in dit artikel bepaalde laat ontbinding op grond van de wet onverlet. Het bepaalde in artikel 7.3 is alsdan van toepassing.
3.10
Indien Cliënt op het moment van beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Internet BV vóór de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
ARTIKEL 4. PRIJS EN BETALING
4.1
Internet BV bepaalt de hoogte van de door Cliënt aan haar verschuldigde vergoedingen. Partijen zullen hieromtrent zoveel mogelijk specifieke afspraken maken in de overeenkomst.
4.2
Indien, voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Internet BV gerechtigd de overeengekomen vergoeding dienovereenkomstig aan te passen. Een dergelijke wijziging zal niet eerder ingaan dan drie weken nadat Internet BV Cliënt schriftelijk heeft geïnformeerd over de wijziging.
4.3
Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.4
Betaling van alle facturen dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities plaats te vinden. Het op een factuur vermeld bedrag dient uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum door Internet BV te zijn ontvangen.
4.5
Indien Cliënt het verschuldigde bedrag niet conform artikel 4.4 voldoet, is Cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist en is hij de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag waarop het openstaande bedrag uiterlijk op de rekening van Internet BV had moeten zijn bijgeschreven. Indien Cliënt nalatig is de verschuldigde vergoeding te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is Cliënt naast vergoeding van het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten - waaronder mede zijn begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen en de in rechte vastgestelde kosten - verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het openstaande bedrag, dan wel € 250 (tweehonderd vijftig Euro) als dit meer is.
4.6
Cliënt kan uitdrukkelijk geen rechten aan een overeenkomst ontlenen indien een verschuldigde betaling niet volledig en tijdig door Internet BV is ontvangen.
4.7
Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald, is de overeengekomen prijs uitgedrukt in Euro.
ARTIKEL 5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
5.1
Elk van de partijen staat er voor in dat alle van de andere partij ontvangen informatie, waarvan in redelijkheid duidelijk is of moet zijn dat deze van vertrouwelijke aard is, geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
ARTIKEL 6. INTELLECTUELE EIGENDOM
6.1
Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten c.q. goederen, waaronder mede begrepen computerprogramma’s systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, materialen zoals (databank) gegevens, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, memoranda, brochures en voorbereidend materiaal daarvan alsmede andere geestesproducten van Internet BV, alles in de ruimste zin van het woord, berusten en blijven steeds berusten, bij uitsluitend Internet BV of diens licentiegevers.
6.2
Het is Cliënt uitdrukkelijk verboden de in artikel 6.1 genoemde producten c.q. goederen, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
6.3
Cliënt is ermee bekend dat de in artikel 6.1 genoemde producten c.q. goederen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Internet BV of diens toeleveranciers (kunnen) bevatten. Cliënt verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 5, deze producten c.q. goederen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven anders dan voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Cliënt die niet noodzakelijkerwijs de producten c.q. goederen behoeven te gebruiken.
6.4
Cliënt verbindt zich ten opzichte van Internet BV op geen enkele wijze te handelen in strijd met de in dit artikel genoemde intellectuele eigendomsrechten van Internet BV. Het is Cliënt derhalve bijvoorbeeld niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te wissen, af te schermen of anderszins onleesbaar te maken of van of uit de producten c.q. goederen, gegevens of brochures te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
6.5
Het is Internet BV toegestaan technische of andere maatregelen te nemen ter bescherming van haar rechten. Indien Internet BV technische beschermingsmaatregelen heeft genomen, is het Cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Cliënt niet in staat is een reservekopie van programmatuur of andere digitaal vastgelegde informatie te maken, zal Internet BV op verzoek van Cliënt een reservekopie aan Cliënt ter beschikking stellen.
6.6
Behoudens het geval dat Internet BV een reservekopie aan Cliënt ter beschikking stelt, heeft Cliënt het recht één reservekopie aan te houden of te maken. Onder reservekopie wordt in deze verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de gegevens zijn vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
6.7
Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is Cliënt gerechtigd tot het, voor Internet BV zichtbaar, verbeteren van fouten in de hem ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de gegevens en bescheiden voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan Internet BV te maken.
ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
7.1
Internet BV zal haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Cliënt of een derde haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Internet BV voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Internet BV die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de eventuele aansprakelijkheid van Internet BV beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor de laatste twaalf maanden. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Internet BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft beëindigd;
b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
7.2
Aansprakelijkheid van Internet BV voor indirecte schade, daaronder tenminste begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.
7.3
Indien Cliënt van mening is dat zijdens Internet BV sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis en Cliënt dientengevolge rechtsmaatregelen wenst te nemen, is hij gehouden, alvorens enige andere (rechts)maatregel te nemen, Internet BV gemotiveerd en schriftelijk in gebreke te stellen en haar daarbij een redelijke termijn te gunnen voor het alsnog correct nakomen van de verbintenis. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Internet BV in staat wordt gesteld adequaat te reageren.
7.4
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de beweerdelijk geleden schade per ommegaande na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Internet BV meldt.
7.5
Internet BV is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt als gevolg van gebruik door derden van de door Internet BV geleverde of ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Cliënt vrijwaart  Internet BV tegen aanspraken van derden terzake.
7.6
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Cliënt uit welke hoofde ook jegens Internet BV in verband met het verrichten van werkzaamheden door Internet BV, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
7.7
Indien en voorzover Internet BV één of meer derden inschakelt bij de uitvoering van haar werkzaamheden en door een fout van die derde(n) schade wordt veroorzaakt, is Internet BV daarvoor slechts aansprakelijk voorzover Internet BV dat op basis van deze Algemene Voorwaarden geweest zou zijn als Internet BV de schade zelf veroorzaakt zou hebben.
7.8
Indien Internet BV bij de uitvoering van de overeenkomst derden schakelt welke eveneens algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen hanteren ten aanzien van hun werkzaamheden, is Internet BV gerechtigd c.q. gemachtigd om die voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen namens Cliënt te accepteren.
7.9
Cliënt vrijwaart Internet BV voor aanspraken van derden, medewerkers van Internet BV daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.
7.10
Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het aan Internet BV beschikbaar stellen van gegevens of bescheiden, bijvoorbeeld met het doel van gebruik of bewerking daarvan door Internet BV. Cliënt vrijwaart Internet BV en zal Internet BV volledig schadeloosstellen ter zake van elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
ARTIKEL 8 OVERMACHT
8.1
Indien Internet BV tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens Cliënt kan dat tekortschieten niet aan haar worden toegerekend en is zij niet in verzuim, indien haar de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt c.q. onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van Internet BV is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot het niet (volledig en/of tijdig) door een ingeschakelde hulppersoon, toeleverancier of andere derde correct nakomen van diens verplichtingen jegens Internet BV of Cliënt, werkstakingen, storingen in de verbinding met Internet, storingen in het telefoonnet van de telecommunicatie-aanbieder, volledige bezetting van de inbelpunten van Internet BV, uitval van elektriciteit en andere omstandigheden die buiten de macht van Internet BV liggen en voor haar redelijkerwijze niet voorzienbaar zijn, natuurrampen, stakingen, blikseminslag, sabotage, e.d. zowel bij Internet BV zelf als bij door haar ingeschakelde hulppersonen, toeleveranciers of andere derden.
ARTIKEL 9. HOOFDELIJKHEID
9.1
Indien een overeenkomst met twee of meer natuurlijke -  en/of rechtspersonen tot stand komt, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.
ARTIKEL 10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
10.1
Op alle overeenkomsten tussen Internet BV en Cliënt waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
10.2
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Internet BV en Cliënt, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste aanleg uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.
ARTIKEL 11. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR PROFIELPLAATSERS
11.1
Onder een Profielplaatser wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die door middel van een profiel op een website van Internet BV een bedrijf te koop wenst aan te bieden of wil laten weten dat hij geïnteresseerd is een bepaald bedrijf te kopen.
11.2
Alle door de Internet B.V. benodigde materialen en gegevens, die door de Profielplaatser ten behoeve van een te plaatsen profiel op de website "bedrijventekoop.nl"  dienen te worden aangeleverd, zullen overeenkomstig de door de Internet BV te stellen voorwaarden door de Profielplaatser worden geprepareerd en aangeleverd.
11.3
Alle door Internet B.V. te gebruiken en vervaardigde programmatuur, data, brochures, foto's en andere materialen in geschreven, gedrukte, digitale of andere vorm blijven c.q. worden het eigendom respectievelijk het voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van Internet B.V. ook indien de Profielplaatser een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen, redigeren of aanschaffen ervan door Internet BV. Internet B.V. kan de van de Profielplaatser ontvangen producten en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden en de plaatsing van het profiel opschorten totdat de Profielplaatser alle aan Internet BV verschuldigde bedragen heeft betaald.
11.4
Internet BV is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van materialen en gegevens die de profielplaatser aan Internet BV ter beschikking heeft gesteld. Internet BV staat er niet voor in dat verwerking van door de Internet BV vervaardigde memoranda, brochures en bewerkingen steeds foutloos geschiedt. Indien onvolkomenheden een direct gevolg zijn van handelingen waarvoor Internet BV uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal Internet BV naar beste vermogen deze onvolkomenheden herstellen, mits de daarvoor benodigde gegevens beschikbaar zijn danwel door de Profielplaatser per ommegaande beschikbaar worden gesteld.
11.5
Internet BV is gerechtigd, eventueel zonder voorafgaande bekendmaking aan de Profielplaatser wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de vervaardigde bewerkingen van de door de Cliënt verstrekte gegevens.
11.6
Internet BV is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen publicatie op te schorten totdat de Cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
11.7
Op het plaatsen van profielen zijn de Gebruikersvoorwaarden en het Privacy Statement van toepassing die beschikbaar zijn voor downloaden en afdrukken via de websites van Internet BV.
11.8
Internet BV kan er niet voor instaan dat ondernemingen die op de site staan geregistreerd nog te koop zijn. Internet B.V. staat er eveneens niet voor in dat kopers en verkopers daadwerkelijk over zullen gaan tot het tekenen van enige geheimhoudingsovereenkomst, noch dat kopers en verkopers daadwerkelijk over zullen gaan tot het uitwisselen van informatie.
ARTIKEL 12. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR ADVERTEERDERS
12.1
Onder "advertenties" worden in deze voorwaarden verstaan: bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames (onder meer in de vorm van banners, buttons, geluid en beeld) van welke aard dan ook, welke gepubliceerd worden op de websites van Internet BV en/of welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht.
12.2
Onder Adverteerders worden verstaan natuurlijke of rechtspersonen die advertenties, anders dan de in artikel 11 bedoelde profielen, plaatsen op de websites van Internet BV en daartoe een overeenkomst aangaan met Internet B.V.
12.3
Voor het plaatsten van Advertenties betaalt de Adverteerder een vergoeding op basis van budget, tijdsduur, aantal pageviews en/of geregistreerd omzetvolume van de Adverteerder tegen het tarief dat is overeengekomen in het tussen de Adverteerder en Internet BV gesloten Advertentiecontract.
12.4
Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen verkrijgt de Adverteerder geen exclusiviteit. Op websites kunnen derhalve ook advertenties geplaatst worden van concurrenten van de Adverteerder.
12.5
Internet BV zal de te adverteren tekst c.q. het te adverteren beeld en/of geluidsmateriaal (proefdruk) aan de Adverteerder overhandigen of anderszins ter beschikking stellen ter goedkeuring. De Adverteerder dient binnen 2 werkdagen of, indien een andere termijn schriftelijk is overeengekomen binnen deze termijn, aan de Internet BV eventuele fouten of verbeteringen mede te delen. Indien niet binnen deze termijn door de Cliënt is gereageerd op de proefdruk, geldt deze als door de Adverteerder goedgekeurd.
12.6
Internet BV is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat zulks op enigerlei wijze tot schadeplichtigheid van Internet BV kan leiden. Deze bevoegdheid van Internet BV geldt eveneens voor Advertentiecontracten, waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.
12.7
Indien Advertenties aan de bezoeker van de website de mogelijkheid bieden te reageren zal Internet BV zover doorzending overeengekomen is, met betrekking tot de doorzending van reacties de normale zorg in acht nemen, welke van een redelijke website-exploitant verwacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van deze reacties is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.8
De Adverteerder dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van Internet BV. Indien naar het oordeel van Internet BV het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen vervalt voor de wederpartij het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de wederpartij aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.
12.9
De Adverteerder heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige (elektronische) afdruk van de opgegeven Advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs, dan wel herplaatsing, echter slechts voor zover de Advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden, zulks ter beoordeling van Internet BV.
12.10
Internet BV neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot dia's, foto's, elektronische bestanden, werktekeningen, lay-outs en ander haar door de adverteerder ter beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf maanden na de terbeschikkingstelling. Internet B.V. heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van twaalf maanden het genoemde materiaal te vernietigen, dan wel aan de wederpartij voor diens risico en rekening te retourneren.
12.11
Op het plaatsen van Advertenties zijn de Gebruikersvoorwaarden en het Privacy Statement van toepassing die beschikbaar zijn voor downloaden en afdrukken via de website www. Bedrijventekoop.nl.
ARTIKEL 13. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE DOORGIFTE VAN LEADS
13.1
Onder "Leads" wordt verstaan informatie over personen en ondernemingen gegenereerd uit het gebruik van de websites van Internet BV, welke informatie als direct marketing instrument gebruikt kan worden door leveranciers van producten en/of diensten verband houdende of samenhangende met het overnameproces van ondernemingen in de ruimste zin van het woord. Een Afnemer van Leads is die natuurlijke en rechtspersoon die met Internet BV een overeenkomst tot de doorgifte van leads aangaat.
13.2
Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Internet BV met betrekking tot de doorgifte van leads zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor de doorgifte van leads van toepassing. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen verwerft de Afnemer van leads geen exclusief recht de leads te gebruiken.
13.3
De Afnemer van leads is verplicht om erop toe te zien dat derden die door hen worden ingeschakeld bij de benadering van personen of bedrijven waarop een Lead betrekking heeft zich aan alle toepasselijke algemene voorwaarden zullen houden. 
13.4
De afnemer verklaart en erkent hierbij dat de afgenomen Leads uniek zijn en op geen enkele wijze kunnen worden samengesteld uit gegevens die publiekelijk beschikbaar en/of toegankelijk zijn en dat de Leads het exclusieve eigendom zijn van Internet BV en dat altijd zullen blijven. Alle rechten met betrekking tot de Leads berusten bij uitsluiting bij Internet BV.  De Afnemer verklaart en erkent dat hij geen recht heeft op het gebruik van de naam, handelsmerk(en) en dergelijke van Internet BV of van enige van de producten of diensten van Internet BV in welke vorm dan ook.
13.5
De afnemer is er zich van bewust dat de Leads waardevolle en vertrouwelijke informatie bevatten. De van de Leads deel uitmakende persoonsgegevens zullen dan ook niet door de Afnemer worden toegevoegd aan eigen bestanden of bestanden van derden in beheer van de Afnemer, noch worden doorverkocht aan derden, noch worden gebruikt door derden of ten behoeve van derden.
13.6
De Afnemer gaat ermee akkoord dat aan bestanden van Leads controlegegevens zijn toegevoegd om mogelijk onbevoegd en/of ontoelaatbaar gebruik te herkennen.
13.7
De gegevens van Leads welke positief op een benadering door de Afnemer hebben gerespondeerd, mogen door de Afnemer naar eigen behoefte of inzicht worden gebruikt echter uitsluitend in overeenstemming met de met Internet BV overeengekomen doelstelling.
13.8
Klachten en/of opmerkingen van een Lead over het ter beschikking stellen van zijn naam en adres door Internet BV voor de overeengekomen doelstelling, zullen door de Afnemer binnen een week schriftelijk aan Internet BV worden gemeld met vermelding van de inhoud van de klachten en/of opmerkingen.
13.9
Indien de Afnemer constateert dat de Lead feitelijke onjuistheden bevat, dienen deze zo spoedig mogelijk na ontvangst door de Afnemer schriftelijk aan Internet BV te worden gemeld.
13.10
De Lead mag door de Afnemer uitsluitend eenmalig, binnen een termijn van drie maanden na levering, worden aangewend voor de met Internet BV overeengekomen doelstelling, tenzij anders tevoren schriftelijk overeengekomen met Internet BV.
13.11
De Afnemer zal alle op het gebruik van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving, en alle van toepassing zijnde gedragscodes, zorgvuldig naleven.
13.12
Internet BV heeft het recht zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, om overeenkomsten die naar het redelijk oordeel van Internet BV naar inhoud of vorm in strijd met de wet (kunnen) zijn, te annuleren.
13.13
De Afnemer zal in zijn contacten met de Lead op geen enkele wijze refereren aan de bron van de Lead noch de eigenaar daarvan identificeren, behalve als de Afnemer na gebruik van de Lead wordt benaderd door een Lead met het verzoek om de bron van de Lead bekend te maken. In dat geval is de Afnemer verplicht de naam van de eigenaar van de Lead mee te delen.
13.14
Internet BV heeft het recht de terbeschikkingstelling van Leads te staken als blijkt dat de Afnemer in strijd handelt met het in deze voorwaarden of in de overeenkomst bepaalde. Alsdan is Internet BV gerechtigd de gemaakte kosten in rekening te brengen en is Internet BV op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Afnemer.
13.15
De Afnemer erkent dat schending van de op de overeenkomst voor de doorgifte van Leads van toepassing zijnde voorwaarden Internet BV onomkeerbare schade berokkent welke niet met zekerheid is in te schatten, en verklaren aan Internet BV geval van een tekortkoming een boete te betalen van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) per schending, onverminderd het recht van Internet BV op vergoeding van schade die dit bedrag overstijgt en onverminderd overige aan Internet BV toekomende rechten.
13.16
De Afnemer zal Internet BV vrijwaren van, en Internet BV beschermen en verdedigen tegen, enige en alle claims, schades, boetes, verliezen, kosten en dergelijke ten gevolge van of verband houdend met het gebruik van de Leads door Afnemer.
13.17
In geval van door de Afnemer uit te voeren gegevensverwerkingen, blijft Internet BV de verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen. De Afnemer heeft geen zelfstandige zeggenschap over de gegevens welke door Internet BV krachtens de overeenkomst worden verwerkt.
13.18
Internet BV zal op eerste verzoek de Afnemer informeren of enige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst is aangemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens.
13.19
De Afnemer zal, gelijk Internet BV, zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De Afnemer stelt Internet BV in staat om op eerste verzoek van Internet BV de getroffen maatregelen te inspecteren.
13.20
Indien Afnemer een andere lidstaat van de Europese Unie de gegevens van Internet BV bewerkt of doet bewerken, zullen zij dat doen of laten doen in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de betreffende lidstaat. De Afnemer zal in een land buiten de Europese Unie de gegevens van Internet BV slechts bewerken of doen bewerken na voorafgaande schriftelijke toestemming van Internet BV.
13.21
De geheimhoudingsplicht van de Afnemer, op basis van artikel 12 Wet bescherming persoonsgegevens, kan alleen worden doorbroken (a) wanneer een wettelijk voorschrift verplicht om gegevens te verstrekken, (b) in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst of (c) wanneer een door Internet BV aangewezen functionaris aan Afnemer de noodzaak tot mededeling heeft aangegeven.
ARTIKEL 14. DOOR CLIËNT AANGELEVERDE GEGEVENS
14.1
Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die door Cliënt worden aangeleverd. Cliënt garandeert dat in de door Cliënt aangeleverde documentatie geen persoonsgegevens zijn opgenomen of andere informatie die naar een persoon te herleiden is, maar uitsluitend met geanonimiseerde gegevens.
14.2
Cliënt verklaart en garandeert dat de door haar opgestelde documenten niet misleidend zijn of anderszins in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving.
14.3
Cliënt verklaart en garandeert dat zij zich voortdurend zorgvuldig en niet onrechtmatig zal gedragen ten opzichte van derden, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden te eerbiedigen, de privacy van derden te respecteren, niet in strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot de systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of data verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten alsmede andere op haar rustende wettelijke verplichtingen.
14.4
Cliënt zal Internet B.V. vrijwaren en volledig schadeloosstellen tegen alle schade van claims tegen Internet B.V. als gevolg van het niet voldoen aan de garanties in de vorige artikelleden.
14.5
Onverminderd de overige wettelijke- en contractuele rechten van Internet B.V., is zij gerechtigd om bij een schending van het bepaalde in het vorige artikellid Cliënt direct de toegang tot haar systemen te ontzeggen.
14.6
Internet B.V. is steeds gerechtigd om maatregelen te treffen ter zake van een handelen of nalaten van of voor risico van Cliënt, om zo aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.
14.7
Cliënt zal onmiddellijk en op eerste verzoek van Internet B.V. data en/of informatie van de systemen van Internet B.V. verwijderen, bij gebreke waarvan Internet B.V. gerechtigd is om de data en/of informatie zelf te verwijderen dan wel de toegang tot de data en/of informatie onmogelijk te maken.
 
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op verzoek van Cliënt kosteloos door Internet B.V. toegezonden en is beschikbaar voor downloaden en afdrukken via alle door Internet B.V. geëxploiteerde websites. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Oost-Brabant op 06-01-2022.