Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden 

Geachte gebruiker,

Deze website en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden je ter beschikking gesteld door Internet B.V. (hierna: Internet BV), statutair gevestigd te Boekel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 17186537. Door gebruik te maken van een van de websites van Internet BV en of de daaraan gekoppelde internetdiensten word je geacht kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ze te hebben geaccepteerd. Lees ze daarom zorgvuldig.
 

Het gebruik

Je dient de websites en de internetdiensten op een zorgvuldige en verantwoorde wijze te gebruiken, in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen en alle eventueel toepasselijke gedragscodes. Door ons gegeven instructies dien je op te volgen. De volgende handelingen zijn niet toegestaan.
  • gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
  • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u het emailadres via de internetdiensten en websites van Internet BV heeft verkregen;
  • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en websites van Internet BV;
  • het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
  • het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.
Internet BV behoudt zich het recht voor de schade die zij lijdt tengevolge van niet toegestane handelingen op jou te verhalen.
 

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van de internetdiensten en websites van Internet BV berusten bij Internet BV, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en websites van Internet BV. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of daarbuiten. Je mag de inhoud van de internetdiensten en websites van Internet BV slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.
Het is je niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites van Internet BV op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.
 

Aansprakelijkheid

De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van Internet BV en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Internet BV noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van Internet BV is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Internet BV c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en websites van Internet BV aangeboden informatie.Voor de inhoud van informatie die door derden op of via de website worden geplaatst is Internet BV niet verantwoordelijk. Degene die informatie heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang voor jou is dien je altijd op juistheid te verifiëren. Internet BV is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van Internet BV.
 

Aanleveren van Materiaal

Indien je informatie naar de internetdiensten en websites van Internet BV zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleen je Internet BV een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die informatie voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), jouw naam in verband daarmee te publiceren, en jouw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. Je staat er voor in dat je met betrekking tot alle door jou ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid hebt om ons deze toestemming te verlenen, en je vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband. De door jou aangeleverde informatie mag niet strijd zijn met enige wettelijke bepaling of bepaling van de gebruiksvoorwaarden. De door jou aangeleverde informatie(documenten) mogen bovendien geen persoonsgegevens bevatten, dan wel andere gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Internet BV heeft het recht om zonder opgaaf van reden aangeleverde informatie te weigeren of om reeds op de websites gepubliceerde informatie te verwijderen.
 

Doorgifte van reacties

Indien je reageert op een profiel dat geplaatst is op een website van Internet BV zal Internet BV met betrekking tot de doorzending van jouw reactie aan de inzender van het profiel de normale zorg in acht nemen, welke van een redelijke website-exploitant verwacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van jouw reactie is uitdrukkelijk uitgesloten. Internet B.V. is steeds gerechtigd om voorafgaand aan het doorgeven van jouw reactie aan de inzender van een profiel, nadere informatie/documentatie op te vragen. Wij zijn bereid om daarbij geheimhouding met je af te spreken. Zolang je die informatie/documentatie niet aanlevert, maar ook als Internet B.V. twijfels heeft t.a.v. de ontvangen informatie/documentatie of t.a.v. jou als gebruiker, kan zij steeds besluiten jouw reactie niet door te sturen. Twijfel aan jou als gebruiker kan ontstaan bij het niet ontvangen van de opgevraagde informatie/documentatie.
 

Algemene voorwaarden

Internet BV hanteert Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Internet BV. Je kan deze voorwaarden inzien, printen en downloaden door gebruik van de link te maken.
 

Privacy Statement

Op het gebruik van onze internetdiensten en websites is onze Privacy Statement van toepassing. Je kan ons Privacy Statement inzien, printen en downloaden door gebruik van de link te maken.