Terug naar het overzicht

Welke partijen moeten toestemming geven bij een overname?

De vraag wie toestemming dient te geven bij een overname is niet direct te beantwoorden. Immers iedere onderneming en iedere overname is uniek. Toestemming is afhankelijke welke partijen bij de overname betrokken zijn. 
 
  • Zijn er meerdere aandeelhouders? 
  • Is er sprake van een meerderheids- of minderheidsbelang?
  • Hebben aandeelhouders dezelfde belangen of liggen deze niet in lijn met elkaar? 
  • Heeft de onderneming een OR? 
  • Zijn er vakbonden die een rol spelen? 
  • Of is de overname van dien aard en omvang dat vooraf toestemming nodig is van de mededingingsautoriteiten? 
 
In deze blog gaan we in op toestemming van aandeelhouders, OR en mededingingsautoriteiten.
 

Aandeelhouders

Bij de verkoop van een onderneming dienen de aandeelhouders tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders of een bijzondere vergadering van aandeelhouders te stemmen over het voorstel tot verkoop. Afhankelijk van hetgeen in de statuten is bepaald kan een dergelijk voorstel worden aangenomen met een meerderheid van stemmen. Dit kan zijn 50% plus 1 of indien de statuten bepalen dat voor zwaarwegende onderwerpen 2/3 meerderheid verlangt. Dan is het 2/3 plus 1. In sommige gevallen schrijven de statuten unanimiteit voor. Dan is 100% nodig om tot een besluit te komen. 
 
Kortom aandeelhouders dienen in te stemmen met de voorgenomen verkoop en dit kan alleen bij meerderheid of soms zelfs unaniem. Van belang is voorafgaand aan het proces de statuten te raadplegen wat noodzakelijk is en de overige aandeelhouders mee te nemen in het beoogde traject.
 

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft geen stemrecht en hoeft geen toestemming te verlenen. De OR heeft wel een adviesrecht. Een recht wat zwaarwegend is, zo blijkt ook uit verschillende jurisprudentie. Sommigen beschouwen dit recht even zwaarwegend als het geven van toestemming. Hiervoor geldt ook dat het meenemen van de OR in de beoogde plannen en het juist en tijdig informeren helpt bij het verkrijgen van het gewenste advies.
 

Mededingingsautoriteiten

Om te voorkomen dat een markt gedomineerd wordt door één of enkele spelers houden de mededingings-autoriteiten, in Nederland Autoriteit Consument en Markt (ACM), toezicht op de markt. Om de concurrentie in markten te blijven bevorderen dienen kopers die een overname wensen te doen en daardoor een (te) groot marktaandeel verwerven hiervan melding maken bij de ACM. Zij toetst of de overname is toegestaan, of dat koper onderdelen dient te verkopen of dat de overname niet is toegestaan. Dit is voornamelijk van belang bij multinationals.
 
Al met al is er van verschillende partijen toestemming nodig. Het is van belang om helder te hebben wat de statuten voorschrijven en het is van belang om partijen tijdig en volledig te informeren om zo te voorkomen dat een overname vertraging oploopt of zelfs afketst.
 

Voorbereiding

Duidelijk is wel dat het goed is je goed voor te bereiden op een verkoop. Bedrijventekoop.nl helpt je hier graag bij. Lees ons boek of download de gratis whitepaper "Bedrijf verkopen, alles wat je moet weten van A tot Z".