Terug naar het overzicht

De management buy out (MBO)

Bedrijfsovername via een management buy out (MBO) betekent dat de eigen managers van het bedrijf (een deel van) het bedrijf overnemen. Een management buy out wordt voornamelijk gebruikt als een alternatief voor de verkoop aan derden of bij gebrek aan opvolging binnen de familie. Het grootste probleem bij een MBO is vaak de financiering van de bedrijfsovername.

Management-buy-out motieven

Een bedrijfsovername via een management buy out komen vaak voort uit strategische motieven vanuit de onderneming zelf of vanuit het management.

Mogelijke motieven voor MBO vanuit het management:

  • Geen opvolging vanuit de familie of als alternatief voor een bedrijfsovername aan derden
  • Voorkomen van liquidatie van perspectiefvolle bedrijven
  • Bereiken van gespecialiseerde markten
  • Voorkomen van een ‘management-walk out’

Motieven voor een management buy out binnen de onderneming:

  • Het verwerven van kasmiddelen op concernniveau
  • Concernonderdelen die niet langer behoren tot de core-business kunnen worden verkocht aan het management
  • Internationale ontwikkelingen zorgen voor afstoting van buitenlandse dochters
  • Te lage performance van de dochteronderneming na een verzelfstandiging
  • Het terugdraaien van een eerdere fusie

Management buy out en de voor- en nadelen hiervan

Een management buy out breng verschillende voor- en nadelen met zich mee. Het voordeel bij de Management buy out is dat na de bedrijfsoverdracht de nieuwe eigenaar het bedrijf al goed kent. Ook beschikt de nieuwe ondernemer  over de contacten die al gelegd zijn binnen de onderneming met onder andere klanten en leverancier en hoeft deze dus niet vanuit het niets op te bouwen. De nadelen liggen vooral bij de overgang. Een goede manager is niet altijd ook een goede ondernemer. Ook is de financiering van een management buy out vaak lastig. Een goede voorbereiding is essentieel voor het slagen van een goede bedrijfsoverdracht via het management buy out. Een management buy out is in het algemeen het beste als dit initiatief de voorkeur heeft van de zittende aandeelhouders. In dit geval is de overnameprijs redelijk en zijn de aandeelhouders vaak bereid tot financiële steun. Dit is meestal in de vorm van een achtergestelde lening en zogenoemde cum prefs (aandelen die bij voorrang dividend opleveren). Ook kunnen de zittende aandeelhouders operationele steun bieden in de vorm van orders en opdrachten.

MBO financiering

De financiering voor een bedrijfsovername via een management buy out is bijna altijd zeer zwaar. Bij een MBO zijn er meestal veel onzekerheden, terwijl de solvabiliteit ook zwak is. Er dient hierboven ook nog een scheiding tussen de overnamefinanciering en de financiering van het bedrijfskapitaal worden aangebracht door de Wet Kapitaalbescherming Bij de management buy out is het belangrijk dat er, met name door de onzekerheden en de zwakke vermogenspositie, een goede cashflow aanwezig is in de onderneming. De bedrijfsoverdracht moet als het ware gefinancierd worden uit de toekomstige omzet. Bij de MBO zijn daarom ook vooral de niet-financiële factoren doorslaggevend voor het slagen van de bedrijfsovername. Vooral de branche, marktomstandigheden en de concurrentiepositie zijn hiervoor belangrijk. De kwaliteit van het nieuwe management na de bedrijfsoverdracht is zeker net zo cruciaal.