Terug naar het overzicht

Tips voor het vergelijken van MKB-kredietoffertes

Als je behoefte hebt aan financiering ga je bij diverse partijen offertes opvragen. Dit kan eenvoudig via platform Capsearch maar ook door per financier een offerte op te vragen. Of het nu is voor een nieuwe MKB-financiering of een lopende, in beide gevallen is het aan te raden hier de tijd voor te nemen. Waar moet je nu op letten bij het vergelijken van de verschillende offertes. Hierbij een aantal tips:
 

Tenaamstelling offerte

 
Op welke naam of juridische entiteit komt of staat een financiering? Regelmatig worden financieringen voor aankoop van vastgoed in een aparte juridische entiteit aangevraagd. Financiers zijn geneigd om meerdere juridische entiteiten als kredietnemer te benoemen. Op deze manier minimaliseert een financier het zogenaamde structuurrisico. Dit risico houdt in dat kredietnemers de mogelijkheid hebben aan dochtermaatschappijen geld te kunnen uitlenen en dat een financier dan geen grip op de geldstromen heeft. Een ondernemer kiest vaak bewust voor een bepaalde juridische structuur om bedrijfsactiviteiten en specifieke risico’s te splitsen. Als meerdere entiteiten kredietnemer zijn, bestaat het risico dat bij een faillissement van een van de kredietnemers ook alle andere verbonden entiteiten aansprakelijk zijn voor een tekort. Probeer daarom met een financier te onderhandelen over de te benoemen kredietnemers. Een financier kan ook andere voorwaarden stellen om het structuurrisico te beperken, zoals het beperken van het gebruik van rekening courant verhoudingen binnen een groep.
 

Financieringsstructuur

 
Bedenk of de gekozen financieringsstructuur bij je onderneming past of komt dit vanuit de wens van de financier? Over het algemeen geldt dat je vaste activa zoals vastgoed en machines met lang vermogen financiert en vlottende activa zoals werkkapitaal met kort vermogen. Dus: ‘lang met lang’ en ‘kort met kort’. Soms staat er bijvoorbeeld een machine op de balans. Als de machine als zekerheid gegeven wordt, dan is deze vaak wel te financieren met vreemd vermogen. Het vrijgekomen geld kan een ondernemer dan gebruiken als werkkapitaal als daar behoefte aan is. Zo kan je dus door middel van het herschikken van je financieringsstructuur werkkapitaal creëren. 
 

Aflossingsdruk

 
Ga na of de hoogte van de aflossing bij de verwachte cashflow van je onderneming past. Onderzoek binnen welke termijn afgelost moet worden en of dit per maand of kwartaal moet. Biedt de financier een grace-periode? Dat is een periode waarin gebruikelijke boetes of bepaalde bedingen tijdelijk buiten werking gesteld zijn. Bestaat er een mogelijkheid tot boetevrije extra aflossing en hoe ziet de boeteclausule er uit bij vervroegde aflossingen?
 

Borgstellingskrediet

 
Vanuit de overheid wordt een borgstellingskrediet (BMKB) geboden. Hiermee lopen financiers zeer beperkt risico op het verstrekte krediet. Dit kan een positief effect hebben op een financier door voor bijvoorbeeld een financiering van werkkapitaal een lening voor te stellen met een aflossing binnen twee jaar. Of wellicht past een rekening courant krediet beter bij je onderneming. Hiermee voorkom je dat je regelmatig weer een financiering moet aanvragen. Dat is tijdrovend en kostbaar traject.
 

Tariefstructuur

 
In Nederland zijn slechts een beperkt aantal banken, daarom denkt men vaak dat de tarieven nagenoeg gelijk aan elkaar zijn. Niets is minder waar; in de praktijk kunnen de rentes en provisies enorm verschillen. Let dus goed op wat er in de kredietofferte staat. Reken alles door over de looptijd van de financiering en vergelijk de uitkomsten van meerdere offertes. Lees alle voorwaarden goed door; zo kan een rentebetaling per jaar, per maand maar ook per factuur zijn. Maar ook kan men aanvullende provisies hanteren. Bij bereidstellingsprovisie betaal je bijvoorbeeld een percentage over het niet opgenomen gedeelte van een rekening courant krediet. Bij kredietprovisie betaal je een percentage over de gehele kredietlimiet.
 

Zekerheden

 
De meeste financiers vragen zekerheid in de vorm van verpanding van activa, hypothecaire inschrijving, garantstelling vanuit privé en hoofdelijk aansprakelijkheid. De gevraagde zekerheden zijn afhankelijk van het type financiering en het risico. Maak goede afspraken met de financier over de te verstrekken zekerheden. Nadat de financiering is verstrekt kan in de loop der tijd het risico voor een financier af- of toenemen. Indien het risico afneemt blijven de eerder afgegeven zekerheden staan. Bekijk daarom met enige regelmaat de lopende financieringen. Leg bij het aangaan van de financiering afspraken vast betreffende het vervallen van zekerheden in de toekomst als dan de financiële situatie sterker is. Verstrek niet te snel en te veel zekerheden. Hierdoor word je mogelijk beperkt in je mogelijkheden voor het aantrekken van een andere financiering in de toekomst. Vaak zijn de debiteuren verpand bij een bank, waardoor mogelijkheden op alternatieve financiering, zoals factoring, beperkt zijn. Je kan altijd aan een bank, voor bepaalde debiteuren, vragen verpanding te laten vervallen. Dit is echter geen eenvoudig traject.
 

Overige voorwaarden

In een kredietofferte kunnen tal van voorwaarden benoemd worden, zoals:

  • Dividendslot; deze voorwaarde is er in diverse vormen met allemaal het doel dat er cash in het bedrijf blijft en een minimale solvabiliteit in stand gehouden wordt
  • Beperkingen in mogelijkheden van rekening courant verhoudingen tussen dochter- en/of niet verbonden juridische maatschappijen of tussen directie en bestuurders
  • Verplichte aanlevering (geconsolideerde) jaarcijfers en/of tussentijdse cijfers
  • Goedkeuring vooraf van de financier bij het aangaan van nieuwe investeringen
  • Waardebepaling van vastgoed door tussentijdse taxaties 
  • Verplichte uitbesteding van debiteurenbeheer
 
Arjan Buis
 
Wil je graag sparren over de keuze van financiering, of juist het gehele traject uit handen geven? Bekijk onze lijst van specialisten, zij zitten bij jou in de regio en helpen je graag in dit traject. Ook indien je een bedrijf wilt aankopen of juist verkopen.