Terug naar het overzicht

Welke vormen van overnamefinanciering zijn er?

Het financieren van een overname kan op verschillende manieren. Ondanks de verschillende financieringsmogelijkheden kan het financieren van een overname een struikelblok vormen doordat koper te weinig eigen middelen inbrengt, de koper een beperkt ondernemersprofiel heeft of omdat het businessplan van onvoldoende kwaliteit is. 
 
Daarnaast zijn overnamefinancieringen risicovol door de goodwill-component die betaald wordt waar, in principe, geen zekerheden tegenover staan. Deze combinatie maakt dat vooraf goed nagedacht dient te worden over de wijze waarop de overname gefinancierd kan worden. 
 

Bank

De meest voorkomende financieringsvorm is bancaire financiering. Van de koper wordt verwacht dat deze een eigen inbreng heeft en daarnaast persoonlijke commitment afgeeft. Naast deze logische financieringsvormen heeft de verkoper ook vaak zijn aandeel in de financieringsopzet door een deel van de koopsom achter te laten in het bedrijf. Dit kan in de vorm van een (achtergestelde) lening of door medewerking aan een gespreide betaling (de zogenaamde earn-out).
 
In de praktijk blijkt dat, gemiddeld genomen, banken er vanuit gaan dat koper, dan wel in combinatie met verkoper, tenminste 25% van de koopprijs zelf inbrengt en dat het resterende deel van 75% van de koopprijs binnen 5 jaar volledig – met rente – kan worden terugbetaald. Door het inbouwen van een stimuleringsregeling, bijvoorbeeld de “Garantie ondernemings-financiering”, kan zowel de hoogte van de benodigde overnamefinanciering alsmede de looptijd en rentepercentage gunstiger uitvallen omdat de overheid garant staat voor 50% van de financiering.
 
Een groot voordeel van deze vorm van financiering is dat je geen aandelen of zeggenschap uit handen geeft. Een krediet of lening van de bank is ook veruit de goedkoopste vorm van financiering. Zeker als je veel zekerheden kunt bieden en/of zelf ook een groot deel van de overname kunt financieren. Hoe meer zekerheid er is voor de bank, hoe lager het risico, dus hoe lager de rente van de lening.
 

Verkoper

In de praktijk gebeurt het vaak dat de verkoper een (gedeeltelijke) financiering verstrekt aan de koper. Hierbij is nog onderscheid te maken in een gewone lening of een achtergestelde lening (hierbij mag pas worden afgelost zodra de bancaire financiering is afgelost). Voordeel van een lening van verkoper is dat hierdoor de overige financieringsbehoefte kan worden verlaagd en dat verkoper hiermee laat zien dat deze vertrouwen heeft in de verkochte onderneming en de koper.
 
Een andere variant is een gefaseerde overname van de onderneming waarbij in de loop der tijd steeds een bepaald percentage van de aandelen wordt overgenomen of een earn-out-regeling waarbij de betaling van de koopprijs afhankelijk is van het behalen van een bepaald resultaat door de koper. 
 
Indien voornoemde financieringsvormen geen oplossing bieden, is het aan te bevelen eens goed na te denken en met experts te overleggen waarom deze reguliere vorm van krediet niet voldoende is. Is de prijs te hoog? Zijn de risico’s te hoog?
 
Positief is dat er voldoende verschillende financieringsvormen zijn. De alternatieve financieringsvormen zijn enerzijds ontstaan doordat banken meer kapitaal aan moeten houden (en daardoor minder uit kunnen lenen) en anderzijds doordat meer geld van beleggers beschikbaar is gekomen doordat aandelenbeurzen en onroerend goed bewezen hebben onzekerheid in zich te hebben.
 
Andere vormen van financiering zijn:
  • (In)formele investeerders
  • Crowdfunding
  • Microfinanciering
  • Werkkapitaalfinanciering

Advies

Laat je bij het aangaan van een financiering bijstaand door een specialist om zodoende succesvol financiering te verkrijgen. Bedrijventekoop.nl beschikt over een netwerk van gedegen adviseurs die je hierbij kunnen helpen.