Terug naar het overzicht

Overheidsregelingen bij overname

Vorig bericht gaven we al aan dat uit onlangs verschenen onderzoek onder verkopers, kopers en adviseurs; de MKB Overname Monitor, de bekendheid met overnameregelingen niet groot is. Adviseurs van bedrijfsoverdrachten zijn over het algemeen wel op de hoogte van de verschillende regelingen. Zij kunnen je dan ook adviseren hierbij. We zullen hierbij de laatste vier regelingen benoemd in de MKB Overname Monitor toelichten.

Bron: MKB Overname Monitor januari 2022

Oudedagsreserve 

De inkomstenbelasting kent een faciliteit waarmee je jaarlijks een deel van de winst kan reserveren voor je oudedagsvoorziening die zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Deze regeling heet de oudedagsreserve (voorheen FOR). Zo’n oudedagsreserve betekent niet dat je daadwerkelijk geld opzij zet voor later. De voorwaarden waaraan je moet voldoen zijn; 
  • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
  • Je besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan je onderneming
  • Aan het beging van het jaar heb je nog niet de AOW leeftijd bereikt
Indien je als ondernemer je onderneming overdraagt aan een medeondernemer of werknemer die ook je partner is, kan je onder voorwaarden je oudedagsreserve aan deze overdragen. Je moet daarvoor allebei wel een verzoek bij de Belastingdienst indienen.
 

Inkomstenbelasting verrekening

De winst of het verlies uit je onderneming is onderdeel van je inkomen uit werk en woning (box 1) Een ondernemingsverlies in een jaar kan je verrekenen met eventuele positieve inkomsten uit box 1 uit hetzelfde jaar, zoals loon.
 

Stakingswinst verrekening

De stakingswinst is het verschil tussen de werkelijke waarde van je onderneming en de fiscale boekwaarde. Meestal bestaat dit uit de stille reserves in de bedrijfsmiddelen, fiscale reserves en goodwill. Ga je een als ondernemer stoppen met je bedrijf (dit noemen ze ook staking) krijg je te maken met stakingswinst. Bij het stoppen zou je de waarde hiervan contant in handen kunnen krijgen. Over deze winstbestanddelen is dan nog geen belasting betaald en dit moet alsnog gebeuren. In een aantal bijzondere situaties hoef je niet, of slechts gedeeltelijk, af te rekenen over de stakingswinst. Deze regelingen gelden als de onderneming wordt ‘’doorgeschoven’’. Hiervan is sprake als je bijvoorbeeld je onderneming verkoopt aan een werknemer of mede ondernemer. Ook bij omzetting van je bedrijf naar een B.V. kan je onder bepaalde voorwaarden van deze regeling gebruik maken. 
 

Bedrijfsopvolging regeling (BOR)

Op het moment dat een bedrijf door middel van erven of schenken overgedragen wordt dan dient hierover schenk- of erfbelasting betaald te worden. Als de nieuwe eigenaar de onderneming wenst voort te zetten dan kan de ondernemer gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregel om de hoogte van deze belasting te verlagen. De vermindering van deze lasten is afhankelijk van de waarde van de onderneming, daarnaast gelden een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen voordat je hiervoor in aanmerking komt.
 

Schakel een deskundige in

De MKB Overname Monitor, de rapportage waarin het eerder genoemde onderzoek in uitgewerkt wordt, heeft tevens aangetoond dat de meerderheid van de respondenten geen gebruik maakt van een specialist. Bovengenoemde regelingen zijn over het algemeen bekend bij deze specialisten. Speel je met een overnamevraagstuk; laat je dan tijdig bijstaan door een specialist. Bedrijventekoop verwijst je graag door naar een specialist in jouw regio om het beste resultaat te behalen.