Terug naar het overzicht

WOR - Wet op ondernemingsraden

Wat houdt de WOR nou precies in? Onze partner Enno Schets van Schets Advocatuur vertelt je er hieronder meer over.

In een intentieverklaring staat vaak de opschortende voorwaarde dat voldaan moet zijn aan de wet op ondernemingsraden, ofwel WOR. Wat houdt dit precies in en wat voor gevolgen heeft het?

Is een ondernemingsraad verplicht?

Artikel 2 lid 1 van de WOR zegt dat het bij een onderneming met tenminste 50 werkzame personen verplicht is om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Deze OR dient te handelen naar de voorschriften van de wet op ondernemingsraden. Dit minimale aantal van werknemers moet echter wel te alle tijden gehaald worden. Als het bedrijf vanwege een bepaalde situatie tijdelijk boven de 50 werknemers komt, maar dat normaal gesproken niet altijd haalt, is het niet verplicht een ondernemingsraad in te stellen.

Wanneer is de WOR van toepassing?

Artikel 25 lid 1 sub a van de WOR zegt dat de OR het adviesrecht heeft over elk van de ondernemer voorgenomen besluit tot overdracht van de zeggenschap over (een deel van) de onderneming. Bij een overdracht van (een deel van) de onderneming of een verkoop van de meerderheid van aandelen spreekt men van een overdracht van de zeggenschap. In beide gevallen heeft de ondernemer namelijk niet meer over de onderneming, of het grootste gedeelte van de aandelen, in zijn bezit. Let op voor het zogenaamde voorgenomen besluit! Normaliter zal een ondernemer de OR niet snel betrekken bij de bedrijfsverkoop. De beoogde verkoop zal toch eerst echt concreet moeten worden, voordat de ondernemer de ondernemingsraad betrekt om onnodige onrust te voorkomen. Voor hetzelfde geld haakt de beoogde koper af en is alle onrust voor niks geweest. De ondernemer dient goed doordacht te handelen en (contractueel) rekening te houden met het adviesrecht van dat de OR heeft volgens de WOR. Artikel 25 lid 1 van de WOR gaat echter niet alleen over voorgenomen besluiten m.b.t. bedrijfsoverdracht. Het kan ook wel degelijk invloed hebben op een voorgenomen besluit tot bijvoorbeeld de uitbreiding van de werkzaamheden van het bedrijf of een grote investering.

Overtreding van de wet op ondernemingsraden

Wanneer de ondernemer ten onrechte geen advies heeft gevraagd aan de OR en zijn besluit afwijkt van het advies van de OR, kan de OR volgens artikel 26 in beroep gaan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Wanneer de ondernemingskamer tot de conclusie komt dat het beroep gegrond is, kan zij bepalen dat de ondernemer in zijn situatie niet redelijk heeft gehandeld in het komen tot dat besluit. In dat geval kan de ondernemingskamer maatregelen nemen, zoals het verplichten tot terugname van het besluit of het opleggen van een verbod tot handelen. Het overtreden van zo’n maatregel is verboden, volgens artikel 26 WOR, lid 6.

Informatieverplichting

De ondernemer is te allen tijde verplicht om informatie te verschaffen aan de ondernemingsraad en de commissies daarvan als hierom gevraagd wordt, volgens artikel 31, lid 1 van de WOR. Deze raad en diens commissies kunnen dit namelijk nodig hebben voor een goede uitvoer van hun taken. De ondernemer dient alle informatie daarom zo spoedig mogelijk geven. Wanneer de ondernemer weigert de informatie te verstrekken of wel heel erg zijn tijd neemt met de informatieverstrekking kan de ondernemingsraad zich wenden tot de kantonrechter.

Conclusie

De wet op ondernemingsraden treedt in werking in alle situaties met betrekking tot een bedrijfsovername of daarmee verband houdende zaken. Het is dus belangrijk dat men al in een vroeg stadium op de hoogte is van de invloeden van deze regeling. Verder is het belangrijk te weten hoeveel personen er werkzaam zijn binnen het bedrijf en of er een ondernemingsraad is. Als er nog geen OR ingesteld is, moet de ondernemer natuurlijk zien te voorkomen dat deze ingesteld moet worden als hij de onderneming of een deel daarvan wil verkopen.