Terug naar het overzicht

Website - juridische aspecten (ook in het kader van bedrijfsoverdracht).

Bij het laten maken van een website zijn verschillende partijen betrokken, dit kan soms leiden tot vervelende procedures. Onze partner Enno Schets van Schets Advocatuur vertelt je er hieronder meer over.

Website laten maken - juridische consequenties

Bij het maken van een website zijn meestal de ondernemer als opdrachtgever en de websitebouwer als opdrachtnemer betrokken. De ondernemer heeft ideeën over hoe zijn onderneming en merk digitaal neer te zetten en levert soms teksten, afbeeldingen en logo’s aan en geeft instructies aan de websitebouwer. De websitebouwer gaat hiermee aan de slag, maakt zijn (eigen) creatieve keuzes en levert de website (in concept) op. En juist dit proces van samenwerking kan problemen geven, als op voorhand geen goede afspraken zijn gemaakt! Het kan leiden tot claims van de websitebouwer en tot vervelende procedures. Een voorbeeld.

Website laten maken: recente uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2014:4617

Recent wilde een websitebouwer via een rechtszaak het gebruik van de gebouwde website op het internet verbieden, op grond van inbreuk van haar auteursrecht. De ondernemer (opdrachtgever) had niet alle facturen betaald. De ondernemer stelde dat het auteursrecht bij haar lag, omdat zij de teksten, afbeeldingen en logo’s had aangeleverd en instructies aan de websitebouwer had gegeven. De rechtbank verwierp dit verweer, maar stelde uiteindelijk de ondernemer toch in het gelijk omdat deze met medeweten en instemming van de websitebouwer de website in gebruik had genomen door deze op het internet te plaatsen. De rechtbank vond dit een impliciete licentie (toestemming tot gebruik van de website) van de websitebouwer, die verder daartoe geen voorwaarde tot betaling (van alle facturen) in enige licentieovereenkomst met de ondernemer als opdrachtgever was overeengekomen. In mijn beleving een geluk bij een ongeluk voor de ondernemer: als de websitebouwer niet had ingestemd met publicatie van de website, was dit alles waarschijnlijk slecht uitgepakt voor de ondernemer (opdrachtgever): dan had hij/zij de website niet kunnen gebruiken (terwijl al wel € 2000 was aanbetaald!). →Welke belangrijke lessen vallen hieruit te leren?

Website laten maken: juridische tips

1. Houd rekening met auteursrecht

. Het auteursrecht biedt een ieder die werken maakt auteursrechtelijke bescherming. Dit betekent dat de maker/auteur mag beslissen over de exploitatie van de werken die hij heeft gemaakt. Zoals hierboven al aangegeven, ook sprekend uit eigen ervaring, levert de ondernemer als opdrachtgever bij de bouw van zijn/haar website zelf (ook) teksten, afbeeldingen en logo’s aan de websitebouwer aan en geeft instructies aan de websitebouwer. Dit wil echter niet (altijd) zeggen dat het auteursrecht/de eigendom hiervan bij de ondernemer ligt. In voornoemde rechtszaak oordeelde de rechtbank bijvoorbeeld dat de websitebouwer zijn eigen creatieve keuzes had gemaakt en daardoor kennelijk het auteursrecht van de teksten etc. had verworven. Ligt het auteursrecht van bijv. teksten en logo van de onderneming niet (meer) bij de ondernemer zelf, dan kan dat vervelende consequenties hebben: een websitebouwer kan later, voor gebruik hiervan, een vergoeding eisen of bij evt. verkoop van de onderneming (met website/logo) ontstaan problemen, omdat een derde (nl. de websitebouwer!) eigenaar is van deze belangrijke “assets” van de te verkopen onderneming. Een Tip hiertoe voor de ondernemer (opdrachtgever) is om uitsluitend zelf teksten, logo etc. aan te leveren en geen aanpassingen daarin door de websitebouwer toe te staan. Het auteursrecht zal dan in beginsel bij de ondernemer als opdrachtgever rusten; spreek zo nodig duidelijk schriftelijk af dat het auteursrecht hiervan bij de ondernemer rust en blijft rusten.

2. Regel overdracht van het auteursrecht.

Bij twijfel of ingeval met name de websitebouwer teksten, afbeeldingen en logo heeft afgeleverd (of beide partijen tezamen): regel schriftelijk in een contract dat bij en door betaling van de facturen van de websitebouwer het auteursrecht overgaat van de websitebouwer op de ondernemer als opdrachtgever. Zou dit niet lukken.

3. Regel tenminste een exclusieve, eeuwigdurende licentie.

Regel schriftelijk in een contract dat bij en door betaling van de facturen van de websitebouwer een exclusieve, eeuwigdurende licentie op het auteursrecht van de websitebouwer wordt verkregen.

Bedrijfsoverdracht, domeinnaam en website

Voor bepaalde ondernemingen is de website een belangrijke “asset”. Voor webwinkels of ondernemingen met substantiële verkoop via hun website is de website wellicht de belangrijkste “asset”.

  • In het kader van het due diligence onderzoek is het dan ook belangrijk voor de beoogd koper om te onderzoeken: Of de domeinnaam eigendom is van de te kopen doelvennootschap. Zo nee, dan dient de domeinnaam bij akte aan de doelvennootschap of aan koper te worden overgedragen, voor of bij closing;
  • Of het auteursrecht van de website, logo, afbeeldingen, etc. van de doelvennootschap bij de doelvennootschap berust, dan wel alsnog aan de doelvennootschap dient te worden overgedragen of dat daartoe door de doelvennootschap bijvoorbeeld een exclusieve, eeuwigdurende licentie dient te worden verkregen, voor of bij closing;
  • Of via de website geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht of andere IE rechten van derden.

Dit onderwerp kan deel uitmaken van (nadere) onderhandelingen over de koopprijs (afhankelijk van het belang van de website voor de onderneming en de beoogde transactie), terwijl dit onderwerp ook in de garantiesfeer en evt. vrijwaringssfeer voldoende aandacht behoeft, bij het opmaken van de concept koopovereenkomst door de beoogd koper.

Website laten maken – verdere juridische Tips

4. Verkoop/transacties via de website:

gebruik bij verkoop/transacties via de website algemene voorwaarden en zorg voor een “pop up” met deze algemene voorwaarden (ter aanvaarding daarvan), alvorens de bestelling door de gebruiker van de website kan worden geplaatst. Zorg er verder in zijn algemeenheid voor, ook bij puur informatieve websites (zonder verkoop/transacties), dat de bezoeker de algemene voorwaarden kan downloaden en uitprinten;

5. Gebruik van informatie van andere websites:

kopiëren, plakken en knippen is niet zonder risico. Ook hier komt het auteursrecht om de hoek kijken. Op websites, afbeeldingen etc. van andere websites rust eveneens auteursrecht, waardoor gebruik er van in beginsel niet is toegestaan. Tips:

  • maak/bedenk eigen, originele teksten;
  • er bestaan databanken met afbeeldingen, die vrij zijn van auteursrecht;
  • wilt u toch werk van anderen gebruiken of bewerken, vraag dan steeds de voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de auteursrechthebbende. onderneming te zijn en bij voorkeur ook nog voor omzet te zorgen. Het dient geen bron van claims te worden!

Website – tenslotte

Het laten maken van een (nieuwe) website is een mooi, creatief proces. Let wel op bovengenoemd aspecten en andere zaken, zoals wetgeving ten aanzien van consumenten(transacties), privacywetgeving bij gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van de website etc. Een website behoort het visitekaartje van een Bij een beoogde bedrijfsovername dient naar mijn mening voorafgaand onderzoek naar de website, bijbehorende domein(naam), logo, afbeeldingen, merk etc. onderdeel te zijn van het due diligence onderzoek, om verrassingen achteraf te voorkomen. Een vrij kleine moeite, want je zult als koper niet graag geconfronteerd willen worden met een claim van een derde, waardoor je eventueel de hele website, huisstijl etc. zou moeten aanpassen. Een nieuwe eigenaar van een onderneming heeft wel andere dingen aan zijn/haar hoofd.