Terug naar het overzicht

Waardebepaling voor een onderneming

Bij een bedrijfsovername is het belangrijk om precies te weten wat je bedrijf nou precies waard is. Het is ook erg belangrijk dat er een goede voorbereiding is. Veel ondernemers stellen de vraag van wat hun bedrijf waard is te laat. Het kan ook voorkomen dat er ineens over de toekomst moet worden nagedacht door ziekte of dat er een goed pensioen is gewaarborgd. Dergelijke situaties kunnen leiden toe een niet optimale prijs voor je bedrijf.

De prijs en waarde van een onderneming voor koper en verkoper

Waarde en prijs zijn twee compleet verschillende begrippen. Een waardebepaling is de uitkomst van een financiële analyse die door zowel koper als verkoper wordt uitgevoerd. De prijs is een vast concrete waarde die staat voor een onderneming terwijl de waarde ervan subjectiever bevonden wordt. Een koper schat de waarde van een bedrijf waarschijnlijk lager dan dat de verkoper dat doet. De koper heeft dan ook een informatie- en kennisachterstand ten aanzien van de interne en externe omgeving van een onderneming. Dit leidt dus tot een lagere waardering, omdat de algemene en specifieke risico's hierdoor hoger worden ingeschat.

Waardebepaling als uitgangspunt voor de onderhandelingen

Voor de onderhandelingen bij een bedrijfsovername vormt de waardebepaling het uitgangspunt. Er worden verschillende methoden gebruikt om een onderneming te waarderen, (rentabiliteitswaarde, intrinsieke waarde, cash flows, enzovoorts) De uitgangspositie van deze berekeningen is uiteraard (continue kwaliteit van ) de onderneming zelf. De hoogte van de waarde is afhankelijk van de hoogte van de kwaliteit. Het is ook erg belangrijk om voordat de daadwerkelijke bedrijfsoverdracht plaatsvindt de onderneming verkoopklaar is.

Belang van goede voorbereiding en vooronderzoek

Zoals hierboven ook beschreven is een voorbereiden zeer belangrijk. Er moet een vooronderzoek gedaan worden naar de risico's, de sterke en zwakke punten, enzovoorts. Hierbij kan gedacht worden aan zaken zoals de strategie, markt, balansen, juridische structuur, klantenpakket, productieproces, kwaliteit van de winst, de lopende claims, enzovoorts. De risico's die gevonden worden tijdens dit onderzoek dienen worden te geïdentificeerd. Voor deze risico's moeten dan maatregelen genomen worden om onvolkomenheden te minimaliseren en nog beter, op te lossen. Dit zorgt ervoor dat er, vanuit het oogpunt van de koper, eventuele waardeverminderingen worden voorkomen. De onderhandelingen verlopen hierdoor ook soepeler. Dit zorgt ervoor dat de kans groter is dat er een optimalere prijs voor de onderneming kan worden behaald bij bedrijfsoverdracht. Het tijdig doen of laten doen van een waardebepaling, een goede voorbereiding hebben en eventueel het tijdig nemen van kwaliteitsverhogende maatregelen zijn belangrijk voor de uiteindelijke waarde en verkoopprijs van je onderneming.