Terug naar het overzicht

Verkoop aandelen – check de aanbiedingsregeling!

Voordat je je aandelen verkoopt moet je de aanbeidingsregeling checken. Onze partner Enno Schets van Schets Advocatuur vertelt je er hieronder wat deze regeling inhoud.

Aanbiedingsregeling: denk bij overdracht aandelen aan de statuten.  Indien een BV meerdere aandeelhouders heeft en 1 van de aandeelhouders zijn aandelen aan een derde  wil overdragen, bepaalt de wet: voor een geldige overdracht is vereist dat de aandeelhouder zijn/haar aandelen eerst aanbiedt aan zijn mede-aandeelhouders, tenzij de statuten anders bepalen (art. 2:195 lid 1 BW). Dus primair een wettelijke aanbiedingsregeling, tenzij dit in de statuten anders is geregeld.

Aanbiedingsregeling: de praktijk

Sinds de ingevoerde Flex-BV wetgeving biedt de wet de mogelijkheid om via de statuten af te wijken van de wettelijke aanbiedingsregeling, aldus dat een aandeelhouder bij verkoop niet verplicht is zijn aandelen eerst aan mede-aandeelhouders aan te bieden. De praktijk zoals ik deze echter meemaak is dat zowel in “oude” als in “nieuwe” statuten nog steeds enigerlei blokkeringsregeling voorkomt: of er moet toestemming gevraagd worden aan de andere aandeelhouders of er moet eerst verplicht worden aangeboden. Ook niet zo gek, bezien vanuit het besloten karakter van de BV: anders zou een aandeelhouder ineens met een wildvreemde mede-aandeelhouder kunnen worden geconfronteerd.

Aanbiedingsregeling: gevolgen niet naleven

De wet bepaalt in art. 2:195 lid 4 BW dat een overdracht in strijd met een statutaire beperking ongeldig is. Ga dus in het kader van een verkoop en overdracht aandelen altijd na wat de statuten hierover zeggen. Het komt bijvoorbeeld voor dat bij een holding structuur bij verkoop van aandelen op holding niveau toestemming van de aandeelhouders van de werkmaatschappijen moet worden gevraagd. Als deze toestemming wordt vergeten en het de bedoeling is van de directeur-grootaandeelhouder om zijn aandelen in de holding aan een externe partij over te dragen, kun je in de problemen komen, zeker als al een koopovereenkomst met de derde is gesloten. Te voorkomen dus door de aanbiedingsregeling tijdig te raadplegen, is het devies!

Statuten zonder aanbiedingsregeling: nog gekker

Zelfs als de statuten dit niet vereisen (geen uitdrukkelijke aanbiedingsregeling kennen), kan het toch vereist zijn om, indien het bestuur van een BV besluit om de aandelen in 2 dochtervennootschappen (de facto behelzende de onderneming) te verkopen, dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Gaat het bestuur ondanks het ontbreken van goedkeuring toch over tot verkoop van de onderneming, dan levert dit gegronde redenen op om te twijfelen aan juist beleid, aldus de ondernemingskamer in de uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2013:4773.

Wat is de boodschap?

Zorg er - bij meerdere aandeelhouders - bij beoogde verkoop en overdracht  van aandelen voor dat deze aandelen vroegtijdig conform de statuten aan de mede-aandeelhouders worden aangeboden, conform de aanbiedingsregeling. Doe dit ook op de formeel juiste wijze, conform de regeling in de statuten en leg vast in de koopovereenkomst dat aan de aanbiedingsregeling is voldaan. De notaris zal dit normaliter ook nog controleren en opnemen in de akte van levering van aandelen.

mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur