Terug naar het overzicht

Tips voor een succesvolle onderneming

Om succesvol te zijn in de huidige financieringsmarkt is het noodzakelijk om de situatie waarin de onderneming verkeert goed in beeld te hebben, zicht te hebben op de marktomstandigheden en een concreet plan te hebben om hier een weg in te vinden. Tijd voor nieuw realisme.

De casus

Zo zijn wij recentelijk door een ondernemer gevraagd te helpen bij de verkoop van de gehele of een gedeelte van de onderneming aan een participatiemaatschappij, dan wel een volledige herfinanciering van de onderneming bij een andere bank. De onderneming was een groeipad ingeslagen, maar bevond zich in een fragiele financiele positie met een zwakke balans. De wens was om in een participatiemaatschappij een goede financiele partner te vinden. Wat veel ondernemers zich echter niet realiseren is dat het niet relevant is wie de onderneming als geschikte partner ziet, veel belangrijker is: Hoe kijken potentiele financiele partners naar de onderneming? Participatiemaatschappij, informal investors en banken kijken naar hun eigen belang en moeten dat ook doen. In de onderhavige situatie was er intern reeds geconstateerd dat er een acute behoefte was aan financiering van de groei, maar feitelijk werd dit veroorzaakt door verliezen in het recente verleden waardoor de nu aantrekkende omzet niet meer gefinancierd kon worden. De ondernemer was zich er van bewust dat faillissement voor de onderneming onafwendbaar zou zijn indien er op korte termijn geen aanvullende financiering gevonden zou worden. Kortom er was veel eerder sprake van verliesfinanciering dan van groeifinanciering.

Wat nogal wat ondernemers zich niet realiseren is, dat de regels die gelden voor verliesfinanciering wezenlijk afwijken van die voor groeifinanciering. De probleemstelling werd gecompliceerd doordat er nog een tweede aandeelhouder was, die uitgekocht wenste te worden en dat voor een prijs die in geen verhouding stond tot het feit dat de onderneming zich in het zicht van faillissement bevond. Na een half jaar vergeefse pogingen om meer krediet los te krijgen bij de huisbankier was het nu 2 voor 12 voor de onderneming. Er was veel tijd verloren gegaan door te lang te vertrouwen op de huisaccountant die ondanks een duidelijk en herhaald NEE van de bank toch bleef volhouden dat de bank de financiering uiteindelijk wel zou verstrekken.

De oplossing

Onze prioriteiten in de 1ste fase waren:

  • Snel een duidelijke boodschap: Wat kan wel en wat kan niet;
  • Focus: Als de tijd dringt, richt je energie en tijd dan op de best haalbare oplossingen;
  • Accurate realistische informatie: Zorg voor correcte en actuele informatie die voldoet aan de verwachtingen van degene die deze moet beoordelen;
  • Randvoorwaarden voor nieuwe investeerders creeren: In dit geval door het conflict tussen aandeelhouders op te lossen of buiten de onderneming te plaatsen.

Wij hebben de ondernemer direct duidelijk gemaakt, dat hij in de huidige omstandigheden van een bank en/of van een participatiemaatschappijen niets hoefde te verwachten en dat de onderneming de oplossing eerst in eigen huis of in eigen kring moest zoeken. Door de ondernemer is daar adequaat op gereageerd. Hij is, met onze hulp, direct gestart met het zoeken van geschikte financiers in zijn directe omgeving. Hetgeen na relatief korte tijd tot resultaat heeft geleid. Een oud aandeelhouder en een voormalige zakenpartner werden tezamen bereid gevonden de noodzakelijke middelen te investeren, uiteraard tegen passende voorwaarden, voor een dergelijke transactie.

De ondernemer was, nadat wij deze voorwaarden hadden geoptimaliseerd, in het belang van de continuiteit van de onderneming bereid de voorwaarden te accepteren. Een oplossing was daarmee voor de onderneming voor handen, mits een akkoord bereikt kon worden met de aandeelhouder die wenste uit te stappen. Deze stelde op dat moment nog onhaalbare voorwaarden die door de nieuwe investeerders terecht niet geaccepteerd werden. Immers nieuw geld moet in de onderneming vloeien en niet naar een vertrekkende aandeelhouder. We hebben deze aandeelhouder en zijn adviseurs trachten duidelijk te maken dat bij dreigend faillissement slechts sprake kan zijn van een beperkte waarde en dat aanblijven als aandeelhouder de beste optie was. Dit standpunt wilde deze aandeelhouder en zijn adviseurs maar niet accepteren. Hierdoor ging veel kostbare tijd verloren. De bereidheid van investeerders werd zelfs dusdanig op de proef gesteld dat zij dreigde af te haken en in elk geval niet langer bereid waren met betreffende aandeelhouder verder te gaan.

Eerst onder de zware druk van het dreigende faillissement en door het consequent volgen van de door ons uitgezette route, is de aandeelhouder die wenste uit te treden, uiteindelijk alsnog akkoord gegaan met de voorwaarden van de herfinanciering. Hierbij hebben wij de oplossing gevonden in een nieuwe structuur waarbij de ruziende aandeelhouder wel winstrechten heeft behouden, maar geen zeggenschap meer heeft. De financiering heeft plaatsgevonden, de onderneming heeft 2012 met een fatsoenlijk positief resultaat afgesloten en het 1ste Duidelijk blijkt uit de omzet- en winstgroei dat de onderneming nieuw elan heeft gekregen doordat er weer focus kan zijn en er voldoende financiele armslag is. kwartaal 2013 was zelfs beter dan de prognose.

Onze tips

De hierboven beschreven casus is een voorbeeld van hoe een realistische benadering van een financieringsbehoefte ook in zwaar weer tot succes kan leiden. De uitgangspunten daarvoor zijn:

  • Wees realistisch over uw eigen situatie en in geval van zwaar weer: Steek uw hoofd niet in het zand, maar zoek tijdig naar een oplossing die haalbaar is;
  • Misschien verwijt u zichzelf het een en ander over de beroerde situatie waarin uw onderneming verkeert. Stop met schamen en aanmodderen en vraag hulp aan een bewezen specialist;
  • Bereid de financieringsaanvraag heel grondig voor. Bedenk dat u in de regel geen herkansing krijgt, daar er meerdere aanvragers zijn die ook naar de gunst van de kredietverstrekker dingen;
  • Zorg dat u de huidige criteria en denkwijze van banken begrijpt en pas daar uw plan en presentatie op aan;
  • Kijk niet alleen maar naar de bank(ier), onderzoek ook welke andere mogelijkheden u zou kunnen benutten;
  • Kies een inspirerend adviseur die zijn sporen verdiend heeft en die durft te zeggen dat iets niet kan, maar die tevens over de kennis en creativiteit beschikt om haalbare alternatieven aan te dragen.