Terug naar het overzicht

Rentedragend vreemd vermogen

Rentedragend vreemd vermogen: In dit model wordt niet gewerkt met de (target) kapitaalstructuur die de onderneming op lange termijn gemiddeld zal aanhouden maar juist met de werkelijke financieringsstructuur binnen de onderneming. De hoogte van het rentedragende vreemd vermogen is van invloed op de aandelenwaarde, de marktwaarde van het eigen vermogen. Voorbeelden van rentedragend vreemd vermogen zijn bancaire leningen, onderhandse leningen, rekening-courantleningen en alle overige voorkomende leningen waarover rente betaald dient te worden. Hier vallen dus geen crediteuren en nog te betalen bedragen onder. Dit rentedragend vreemd vermogen wordt afgetrokken van de ondernemingswaarde.

Voor meerdere begrippen zie onze begrippenlijst.