Terug naar het overzicht

Recht op informatie aandeelhouder

Heeft een aandeelhouder recht op alle informatie over de onderneming? Het logische antwoord is ja, maar in de praktijk ligt het toch iets gecompliceerder.  Onze partner Enno Schets van Schets Advocatuur vertelt je er hieronder meer over.

Recht op informatie aandeelhouder – vanzelfsprekend?

Een individuele aandeelhouder heeft recht op alle informatie over de onderneming waarvan hij of zij aandeelhouder is, het lijkt zo logisch. In de realiteit ligt dit (op juridisch gebied) toch iets gecompliceerder. De vraag is of dit recht op informatie ook geldt voor de individuele aandeelhouder buiten de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: AVA) om?

Een individuele aandeelhouder heeft behoefte aan informatie wanneer er bijvoorbeeld geschillen zijn met het bestuur of met de andere (meerderheids)aandeelhouders. Het is daarom van groot belang om het recht op informatie goed te regelen bij het aangaan van het aandeelhouderschap, bijvoorbeeld bij gedeeltelijke verkoop van aandelen of bij participatie in een onderneming. Oftewel bij elke vorm van samenwerking tussen aandeelhouders.

Recht op informatie aandeelhouder – inhoud wet

Artikel 2:107 lid 2 BW bepaalt dat het bestuur (en RvC) de AVA van alle gewenste inlichtingen voorziet, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Volgens de wet heeft de AVA (als geheel) dus het recht op informatie, waarbij er ook nog een “tenzij” is geformuleerd.

Recht op informatie aandeelhouder – literatuur / jurisprudentie

Volgens de toelichting op artikel 2:107 lid 2 BW zijn de rechtsgeleerden verdeeld over de vraag of het recht op informatie ook toekomt aan een individuele aandeelhouder ter vergadering.

Maar hoe zit het nu met het recht op informatie van een individuele aandeelhouder buiten de vergadering (van aandeelhouders) om?

Ik kom namelijk regelmatig situaties tegen waarbij een individuele aandeelhouder behoefte heeft aan bepaalde (financiële) informatie, bijvoorbeeld gedurende de beoogde verkoop van zijn aandelen(belang).

De Hoge Raad heeft beslist dat aandeelhouders buiten de algemene vergadering géén recht hebben op verstrekking van door hen afzonderlijk gewenste informatie (HR 9 juli 2010, NJ 2010/544 (ASMI), thans te vinden onder: ECLI:NL:HR:2010:BM0976). Iedere aandeelhouder heeft tijdens de AVA wel het recht om zelfstandig vragen te stellen.

Recht op informatie aandeelhouder – de praktijk 

In de praktijk zie ik echter toch dat contractueel tussen aandeelhouders wordt geregeld dat zij op elk moment recht hebben op de door hem of haar gevraagde informatie inzake de onderneming. In mijn praktijk sluit ik doorgaans aan bij dit gebruik. Het proberen waard ten behoeve van de individuele aandeelhouder.
Doe daarnaast als individuele aandeelhouder een beroep op de redelijkheid en billijkheid ex art. 2:8 BW en zorg ervoor / stem ermee in dat de andere aandeelhouders dezelfde informatie ontvangen, zodat alle aandeelhouders gelijk worden behandeld.

Recht op informatie aandeelhouder – aandeelhoudersovereenkomst

Het is van groot belang om het recht op informatie voor de individuele aandeelhouder, ook buitenom de AVA, contractueel vast te leggen in de aandeelhoudersovereenkomst of in de participatieovereenkomst, omdat in de statuten meestal de rechten van alle aandeelhouders worden geregeld.

Besteed ook contractueel aandacht aan de vraag hoe dit recht op informatie ten behoeve van de (individuele) aandeelhouder(s) zich verhoudt tot een beding tot geheimhouding, zeker indien – hetgeen ik altijd adviseer te doen – de vennootschap de aandeelhoudersovereenkomst mede voor akkoord ondertekent. En dus de vennootschap tot geheimhouding is gehouden jegens de overige partijen bij de aandeelhoudersovereenkomst, zijnde de aandeelhouders zelf.