Terug naar het overzicht

Overdracht en overname van een landbouwbedrijf

Als u (een deel van) een landbouwbedrijf verkoopt of koopt, heeft dat gevolgen voor de btw. Als sprake is van een overdracht van een algemeenheid van goederen wordt geen btw geheven.

Een landbouwbedrijf overdragen

Als u (een deel van) uw landbouwbedrijf overdraagt, mag u in gevallen van een algemeenheid van goederen bij degene die (het deel van) het bedrijf overneemt geen btw over de verkoopprijs in rekening brengen. Er zijn gevolgen voor u bij bedrijfsbeëindiging.

Een landbouwbedrijf overnemen

Als u (een deel van) een landbouwbedrijf overneemt en er is sprake van een algemeenheid van goederen, krijgt u geen btw berekend. Wel moet u de rechten en verplichtingen van degene die het bedrijf overdraagt en die voortvloeien uit de btw-heffing nakomen.

Dit heeft onder andere de volgende gevolgen:

  • U zult in principe het belastingregime (landbouwregeling of normale btw-regeling) moeten volgen dat de overdragende landbouwer toepast. Dit houdt ook in dat de optie voor belast ondernemerschap overgaat van de verkoper op de koper (u dus). U kunt veranderen van belastingregime, zodra een termijn van vijf jaar is verstreken sinds de overdrager voor een bepaald belastingregime heeft gekozen. Hierop bestaan uitzonderingen.
  • De herrekenings/herzieningstermijnen voor aftrek van voorbelasting gaan over van de overdragende landbouwer naar u.

U bent de nieuwe ondernemer vanaf de dag van levering.

Gebonden aan belastingregime vorige eigenaar

Als u (een deel van) een onderneming overneemt, komt u in dezelfde positie als de vorige eigenaar. Dit betekent onder andere, dat u ondernemer wordt of het al moet zijn. Bovendien kunt u onder andere te maken krijgen met het volgende:

  • U moet zich houden aan afspraken die de Belastingdienst en de vorige ondernemer hebben gemaakt (bijvoorbeeld over het toepassen van kasstelsel of factuurstelsel).
  • Er gelden herzieningsregels voor het veranderde gebruik van roerende of onroerende goederen.
  • U bent gebonden aan de optie van de vorige verhuurder (optie belaste verhuur bij verandering van verhuurder).

Uitzonderingen op verbod verandering belastingregime bij landbouwbedrijf

Als u een landbouwbedrijf overneemt, hoeft u de termijn van vijf jaar niet aan te houden als u:

  • als overnemende landbouwer voor het eerst als zodanig optreedt;
  • al een landbouwbedrijf heeft.

U treedt voor het eerst op als landbouwer

Als u een startende ondernemer bent en voor het overgenomen bedrijf geldt de landbouwregeling, dan heeft de Belastingdienst er geen bezwaar tegen dat u tot uiterlijk zes maanden na de datum van de overname een hernieuwd verzoek om toepassing van de normale btw-regeling indient. De optie mag desgevraagd ingaan met terugwerkende kracht tot de datum van overname. Alleen als het overgenomen bedrijf zijn termijn van vijf jaar niet heeft vol gemaakt, kunt u zo'n verzoek indienen; anders gelden de gewone regels voor overname.

U heeft al een landbouwbedrijf

Als u al een landbouwbedrijf heeft, kunt u te maken krijgen met de volgende situaties:

  • Het overgenomen bedrijf en het bedrijf dat u al had, vallen beide onder de landbouwregeling. U mag binnen zes maanden na de datum van overname kiezen voor de normale btw-regeling. De keuze geldt voor de gehele onderneming.
  • Voor het overgenomen bedrijf en voor het bedrijf dat u al had, gelden verschillende belastingregimes. U mag kiezen voor de landbouwregeling of voor de normale btw-regeling. U moet kiezen binnen zes maanden na de datum van overname. De keuze geldt voor het gehele bedrijf. Als u kiest voor de landbouwregeling, dan geldt deze altijd vanaf de datum van overname. Als u kiest voor de normale btw-regeling, dan mag deze desgevraagd ingaan met terugwerkende kracht tot de datum van overname.
  • Voor het overgenomen bedrijf en voor het bedrijf dat u al had, is de normale regeling van toepassing. Als voor beide bedrijven op het moment van overname de normale btw-regeling al meer dan vijf jaar van toepassing is, kunt u op dat moment opnieuw kiezen om de landbouwregeling toe te passen. Uw keuze heeft dan betrekking op het gehele bedrijf. Als de termijn van vijf jaar voor beide bedrijven nog niet is verstreken, dan kan de landbouwregeling pas ingaan op het tijdstip waarop voor beide bedrijven de termijn van vijf jaar is verstreken.