Terug naar het overzicht

Letter of intent: de SER Fusiegedragsregels

Wat houdt de Letter of Intent in? Onze partner Enno Schets van Schets Advocatuur vertelt je er hieronder meer over.

SER Fusiegedragsregels

Wat er in een Letter of Intent (ook wel intentieverklaring genoemd) staat, is vaak alleen maar dat er voldaan moet worden aan de SER Fusiegedragsregels. Wat houdt dit in, wanneer gelden deze regels en welke verplichtingen komen hierbij kijken? Wanneer is het van toepassing? Op 1 oktober 2015 zijn de Fusiegedragsregels opnieuw vastgesteld. Op 25 september 2015 zijn de Fusiegedragsregels gepubliceerd in de Staatscourant. Zo zegt artikel 2 lid 1 dat de gedragsregels in acht dienen te worden genomen wanneer:

  • er een ten minste één gevestigde onderneming in Nederland waarbij minimaal vijftig mensen werken betrokken is bij de fusie.
  • er een bij de fusie betrokken onderneming een onderdeel is van een samenstel van ondernemingen en er bij de in Nederland gevestigde onderneming(en) daarvan minimaal vijftig mensen werken.

Deze regels zijn echter niet van toepassing wanneer:

  • alle ondernemingen die betrokken zijn bij de fusie vallen onder hetzelfde samenstel ondernemingen.
  • de fusie berust op het personen-, familie-, faillissements-- of erfrecht.
  • er minder dan tien personen werkzaam zijn bij de betrokken onderneming(en) waarin de zeggenschap door de fusie overgaat.
  • de fusie niet valt binnen de Nederlandse rechtssfeer.

Wat gebeurt er bij het niet naleven van de SER Fusiegedragsregels?

Er zijn eigenlijk geen standaard consequenties wanneer de regels gebroken worden. De Fusiegedragsregels vallen onder de algemene, richtinggevende taak van de SER en gaan uit van de vrijwillige bereidheid van het bedrijfsleven om zich gewoon aan de regels te houden. Tegenwoordig is het begrip ‘bedrijfsleven’ betrekkelijk ruim. Zo vallen bijvoorbeeld ook de overheid, non-profitorganisatie en het vrije beroep onder het bedrijfsleven. Het is echter wel mogelijk voor bijvoorbeeld vakbonden en fusiepartijen om een klacht in te dienen over onvoldoende naleving van de regels. In dat geval kunnen zij terecht bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels.

Welke verplichtingen brengen de SER Fusiegedragsregels met zich mee?

De SER Fusiegedragsregels gaan over het beschermen van de behoeftes van de mensen die werken in een onderneming die betrokken is bij een voorgenomen fusie. Zij zorgen ervoor dat deze mensen niet over het hoofd worden gezien en hun belangen wel de nodige aandacht krijgen.

  • Kennisgeving van voorgenomen fusie aan vakbonden en openbare mededeling
In het kort komt het erop neer dat de fusiepartijen de vakbonden op tijd informeren over hun plannen en hen de mogelijkheid dienen te bieden een oordeel te geven vanuit het perspectief van het personen die werkzaam zijn in de onderneming. En met op tijd bedoelt men voordat er een overeenstemming is bereikt over de fusie. Wanneer de LOI kwalificeert als een overeenstemming wat de fusie betreft, zou dat dus al vanaf het begin het geval kunnen zijn. Daar komt nog bij dat de fusiepartijen de vakbonden moeten informeren, indien zij een openbare mededeling van de fusie willen gaan doen over de voorbereiding of de totstandkoming van de fusie.
  • Melding van voorgenomen fusie aan het SER-secretariaat
Wanneer de vakbonden geïnformeerd worden over de voorgenomen fusie, moet het SER-secretariaat op de hoogte gebracht worden over de fusie. Het is aan de fusiepartijen om dit te doen. Dit is echter niet zo heel erg moeilijk. Je hoeft alleen dit Meldingsformulier in te vullen. Wanneer het SER-secretariaat het formulier heeft ontvangen, stuurt zij het door naar de vakbonden.

Welke informatie dient verschaft te worden?

Volgens artikel 4 lid 2 dienen partijen een uiteenzetting aan de verenigingen van werknemers over hun motieven voor de fusie, de voornemens over het ondernemingsbeleid en daarmee samenhangende sociale, economische en juridische gevolgen van de fusie. Oftewel: De fusiepartijen dienen samen te vatten waarom ze over willen gaan tot de fusie, wat ze vinden van het huidige beleid, hoe ze dit willen voortzetten en eventueel aanpassen en wat de verdere gevolgen van de fusie zullen zijn.

Bron: http://www.ser.nl/nl/taken/fusiegedragsregels.aspx Berkel-Enschot, 29 april 2016