Terug naar het overzicht

Goodwill

Wat is goodwill?

Goodwill wordt wel beschouwd als de meerwaarde van de onderneming boven het zichtbare eigen vermogen van de onderneming. In de praktijk bestaat een aantal definities van het begrip GOODWILL. De meest gangbare is: Goodwill is de contante waarde van de overwinst van de onderneming. Onder overwinst wordt dan verstaan de normale jaarwinst verminderd met: 1. een reële arbeidsbeloning voor de ondernemer; 2. een vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal. Per saldo resteert dan de overwinst.

Berekening

Om de goodwill te berekenen, wordt de overwinst vermenigvuldigd met een factor die sterk kan varieren, bijvoorbeeld 1 tot 6 maal de overwinst, waarbij uitschieters naar 7 of 8 incidenteel voorkomen. Het aanwezig zijn van goodwill en de hoogte van de toe te passen factor is afhankelijk van een aantal zaken.

Soorten goodwill

Zo kan onderscheid worden gemaakt tussen de goodwill van de onderneming door bijvoorbeeld een zeer bijzonder recept waardoor een bekend product is ontstaan, een goede organisatie van de onderneming (ondernemingsgoodwill) of een zeer speciaal vestigingspunt van de onderneming. Er kan ook goodwill van de ondernemer zelf aanwezig zijn. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een zeer bekwame kapper die van elk kapsel iets bijzonders kan maken (persoonlijke goodwill). Bij het overdragen van een onderneming moet goed gekeken worden naar het soort goodwill in de onderneming: ondernemingsgoodwill dan wel persoonlijke goodwill. Als er sprake is van ondernemingsgoodwill dan zal door overdracht van de onderneming de gehele onderneming inclusief de naam, producten en eventuele octrooien, speciale recepten etcetera op de koper overgaan. De nieuwe eigenaar zal de zaak dus met gebruikmaking van deze "oude" zaken kunnen voortzetten. Bij persoonlijke goodwill ligt dit anders. Het is nog maar de vraag of de nieuwe eigenaar over dezelfde capaciteiten en kwaliteiten beschikt als de vorige. Wellicht zullen klanten in het begin nog komen, maar als de kwaliteit sterk afwijkt van die van de vorige ondernemer zullen ze wegblijven.

Gevolgen voor koper en verkoper

Voor de overnemende ondernemer vormt betaalde goodwill een investering in een immaterieel bedrijfsmiddel. Hierop dient te worden afgeschreven, bijvoorbeeld in 5 jaar. Voor betaalde goodwill is GEEN investeringsaftrek mogelijk. Voor de verkopende ondernemer vormt de verkochte goodwill een onderdeel van de stakingswinst. Afhankelijk van de totale hoogte van de stakingswinst moet hierover belasting worden voldaan.

Overdracht goodwill in de praktijk

Er kunnen twijfels ontstaan over de hoogte van de berekende goodwill. In de praktijk wordt dan ook wel eens gekozen voor de volgende oplossing. Een deel van de goodwill wordt voldaan bij overdracht van de onderneming. Het restant van de goodwill wordt uitbetaald na verloop van een bepaalde periode en afhankelijk gesteld van een vooraf bepaald resultaat van de onderneming. Op deze wijze wordt bereikt dat de nieuwe ondernemer niet direct de gehele goodwill hoeft te betalen, omdat deze afhankelijk wordt gesteld van de te behalen winst in de toekomst. Voor de kopende ondernemer geeft deze methode iets meer zekerheid. Voor de verkopende ondernemer heeft deze oplossing een nadelig effect. Immers, hij zal langer op zijn geld moeten wachten. Dit valt te compenseren door een rentevergoeding voor het uitgestelde deel af te spreken. In goed overleg tussen verkoper en koper kan een voor beide partijen aanvaardbare oplossing worden gevonden. De verkopende ondernemer heeft er ook baat bij dat de onderneming zich in de toekomst positief ontwikkelt. Met dank aan: KPMG Accountants

Conclusie

Het is duidelijk dat het vraagstuk GOODWILL complex kan zijn. Beoordeel met behulp van deskundigen of er goodwill in de onderneming zit. Zo ja, bereken dan welke goodwill (ondernemingsgoodwill of persoonlijke goodwill) en welke waarde er aan moet worden toegekend, omdat één en ander sterk bedrijfsafhankelijk is. In een aantal branches worden vuistregels gehanteerd voor het bepalen van de goodwill. Informeer dus ook altijd bij een brancheorganisatie!

Meer informatie over de inhoud zie:

Bonnen voor markt- en branche-informatie (I-0028)
 
Uw kamer van koophandel organiseert de volgende seminars:
  • Opvolging in het familiebedrijf
  • Verkoop van uw eigen bedrijf
  • Koop van een bedrijf

Voor het direct aanmelden en voor actuele informatie over data en locaties verwijzen wij u door naar www.kvk.nl/seminars.

U kunt ook contact opnemen met uw eigen kamer van koophandel. Meer vragen? Eerst even langs je kamer van koophandel: www.kvk.nl