Terug naar het overzicht

Faillissement

Wat is een faillissement precies?

Bijna iedere ondernemer krijgt wel eens te maken met uitstaande rekeningen die niet op tijd worden betaald. Dat kan zijn omdat de debiteur tijdelijk niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Vaak wordt er dan een overeenstemming bereikt over een afbetalingsregeling. Als er geen sprake is van een tijdelijk maar van een voortdurend tekort aan financiële middelen dan kan de debiteur in staat van faillissement worden verklaard. Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het vermogen. De schuldenaar verliest de zeggenschap over het vermogen door een faillissement. Zowel een rechtspersoon (zoals een BV.) als een natuurlijk persoon (zoals een eigenaar van een eenmanszaak) kan failliet worden verklaard.

Het verloop van een faillissement

Het verloop van een faillissement bestaat uit een aantal stappen:

 • Aanvraag en faillietverklaring
 • Beheer door de curator
 • Opheffing wegens gebrek aan baten
 • Verificatievergadering
 • Akkoord
 • Vereffening en uitdelingslijst

Aanvraag

Een faillissement kan worden aangevraagd door drie verschillende partijen: 1. Een schuldeiser die een vordering heeft die niet wordt betaald 2. Een schuldenaar die zijn schulden niet kan betalen 3. Het Openbaar Ministerie

Faillietverklaring

Een verzoek tot faillissement kan door de rechtbank worden ingewilligd als aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • Er moeten tenminste twee schuldeisers zijn
 • Er moeten twee schulden zijn waarvan er tenminste een opeisbaar is
 • De schuldenaar is opgehouden met betalen

Curator

Vanaf het moment van de faillietverklaring verliest de schuldenaar het beheer over zijn vermogen en kan er dus niet meer over beschikken. De curator wordt door de rechtbank aangesteld en is de enige die handelend mag optreden. De curator heeft inzicht tot alle correspondentie.

Opheffing wegens gebrek aan baten

De meest voorkomende vorm van een faillissement in Nederland is een opheffing wegens gebrek aan baten. ‘Baten’ is het geld dat voor iets ontvangen is of ontvangen had moeten worden.

Verificatievergadering

Als het faillissement niet door de curator is opgeheven en als er geen opheffing wegens gebrek aan baten is, vindt er een verificatie plaats, een onderzoek om na te gaan of de vorderingen van de schuldeisers juist zijn. Op zo’n vergadering worden alle vorderingen doorgenomen. Als de partijen het niet eens worden over een vordering moet de rechter erover beslissen.

Akkoord

Bij een akkoord biedt de schuldenaar aan een deel van zijn schulden af te betalen. In ruil hiervoor zal hij totale kwijtschelding ontvangen. Tijdens een faillissement mag de schuldenaar dit maar één keer aanbieden.

Vereffening

Wanneer er geen akkoord is aangeboden of als het akkoord niet is goedgekeurd, treedt de zogenoemde ‘staat van insolventie ‘in. Insolventie betekent ook wel onvermogen. De curator gaat in dit geval verder tot afwikkeling van het faillissement. De boedel wordt verkocht en de opbrengst wordt verdeeld onder de schuldeisers.

Uitdelingslijst

De curator maakt aan het eind van het faillissement een uitdelingslijst op. Hierin staan:

 • De schuldeisers en de omvang van de vorderingen
 • Het bedrag dat aan de schuldeisers zal worden uitbetaald
 • De ontvangsten in het faillissement
 • De uitgaven in het faillissement

Buitenlands bezit

De werking van een Nederlands faillissement beperkt zich niet alleen tot het vermogen in Nederland. Ook buitenlands vermogen valt onder het faillissement.