Terug naar het overzicht

Bedrijf verkopen belasting

Als je een onderneming start of beëindigt die een zogenaamde fiscale eenheid omzetbelasting vormt, heeft dat gevolgen voor de btw. Als je met andere ondernemingen een fiscale eenheid omzetbelasting vormt, word je voor de btw als één ondernemer aangemerkt. Dit gebeurt op jouw verzoek, of de Belastingdienst wijst je samen met andere ondernemingen aan als een fiscale eenheid omzetbelasting.

Let op! Je moet de Belastingdienst op de hoogte stellen van veranderingen die plaatsvinden bij de fiscale eenheid omzetbelasting. Je ontvangt dan meestal een beschikking.

Aangemerkt worden als fiscale eenheid omzetbelasting

Als je onderneming een fiscale eenheid omzetbelasting vormt, kunt je (of de ondernemingen) een verzoek indienen om als fiscale eenheid voor de btw en dus als één btw-ondernemer te worden aangemerkt. Als de Belastingdienst dit verzoek goedkeurt, bestaat de fiscale eenheid omzetbelasting met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de Belastingdienst de beschikking heeft afgegeven. Als je het niet eens bent met de beslissing, kun je een bezwaarschrift indienen. Als al sprake is van een fiscale eenheid voordat de beschikking wordt afgegeven, kun je de inspecteur verzoeken om de beschikking te laten ingaan op het moment dat aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid werd voldaan. De beschikking krijgt dan als ingangsdatum de dag waarop aan de voorwaarden van verwevenheid werd voldaan. De Belastingdienst kan ook zonder verzoek beslissen of er sprake is van een fiscale eenheid omzetbelasting, bijvoorbeeld naar aanleiding van bevindingen bij een onderzoek. Ook dan krijg je een beschikking. Je kunt eventueel bezwaar aantekenen tegen de beslissing.

Gevolgen fiscale eenheid omzetbelasting

Als de Belastingdienst bij beschikking besluit om de ondernemingen als een fiscale eenheid omzetbelasting te beschouwen, heeft dit voor de btw de volgende gevolgen:

  • Over leveringen en diensten tussen de onderdelen die de fiscale eenheid vormen, wordt geen btw geheven. Je mag dus geen btw in rekening brengen over een interne prestatie.
  • De fiscale eenheid zelf krijgt een nieuw omzetbelastingnummer om aangifte te doen.
  • Elk onderdeel van de fiscale eenheid behoudt zijn eigen omzetbelasting. Het van dit nummer afgeleide btw-identificatienummer blijft gelden voor intracommunautaire transacties en diensten en de verlegging van de heffing van btw bij invoer.
  • De fiscale eenheid kan volstaan met het indienen van één geconsolideerde aangifte Omzetbelasting. Op verzoek mag je ook per onderdeel van de fiscale eenheid aangifte blijven doen.
  • Dat sprake is van een fiscale eenheid blijkt uit de tenaamstelling op de aangiften. De Belastingdienst zal die naam en de omzetbelastingnummers in de beschikking vermelden.
  • Bij fiscale eenheden zul je soms voor elke werkmaatschappij afzonderlijk een opgaaf intracommunautaire leveringen (Opgaaf ICL) moeten doen, ook al doet de fiscale eenheid voor alle werkmaatschappijen gezamenlijk één btw-aangifte.
  • Alle onderdelen van de fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de btw die de fiscale eenheid is verschuldigd.

Onderneming toevoegen aan fiscale eenheid omzetbelasting

Als je een onderneming wilt toevoegen aan de fiscale eenheid omzetbelasting, moet je dit schriftelijk melden. Ook bij een uitbreiding van de fiscale eenheid beslist de Belastingdienst namelijk bij een voor bezwaar vatbare beschikking. Je hoeft alleen het nieuwe onderdeel aan te melden, maar je moet bij de aanmelding wel verwijzen naar de bestaande fiscale eenheid (via omzetbelastingnummer), zodat de Belastingdienst de gegevens kan koppelen. Let op! Als er een onderneming uittreedt, dan moet die onderneming zich tijdig als nieuwe ondernemer aanmelden om afzonderlijk aangifte te kunnen doen.

Fiscale eenheid omzetbelasting beëindigen

Een fiscale eenheid omzetbelasting houdt op te bestaan als de eenheid in financieel, organisatorisch en/of economisch opzicht verbroken wordt. Meld zo'n feit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Belastingdienst in verband met de tenaamstelling van de aangifte en de aansprakelijkheid. Je krijgt geen beschikking voor de beëindiging. Let op! De hoofdelijke aansprakelijkheid houdt op te bestaan op het tijdstip waarop de melding van beëindiging de Belastingdienst bereikt. Het feit dat niet (meer) wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor een fiscale eenheid, is niet voldoende om de aansprakelijkheid te beëindigen.

Fiscale eenheid omzetbelasting ontkoppelen of ontbinden

Als je een deel of delen van de fiscale eenheid ontkoppelt of ontbindt, moet je dit zo snel mogelijk aan de Belastingdienst melden. De Belastingdienst bevestigt de ontkoppeling of ontbinding dan schriftelijk aan je. De Belastingdienst kan ook bij onderzoek een ontkoppeling of ontbinding constateren. De uitgetreden ondernemer moet afzonderlijk worden geregistreerd om aangifte te kunnen doen.

Berekening van btw bij wijzigingen bij fiscale eenheid

Bij vorming van een fiscale eenheid wordt deze voor het berekenen van de verschuldigde btw geacht in de plaats te zijn getreden van de afzonderlijke ondernemingen die de fiscale eenheid vormen. Bij beëindiging van een fiscale eenheid worden de afzonderlijke ondernemingen die de fiscale eenheid vormden voor het berekenen van de door hen verschuldigde btw geacht in de plaats te treden voor dat deel dat tot hun bedrijfsvermogen behoort. Bij wijzigingen in de fiscale eenheid geldt deze strekking eveneens. Bij toepassing van de margeregeling bestaan hierop uitzonderingen.