laatst bijgewerkt op: 22-06-2017

Overnamedocumenten

Zoals u bij “checklist bedrijfsoverdracht” heeft kunnen lezen zijn juiste en volledige overnamedocumenten van groot belang, zowel gedurende als na een overdracht. Bedrijventekoop.nl heeft in samenwerking met Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen een specifiek spectrum van overnamedocumenten voorbereid die in een dergelijk traject nodig kunnen zijn. Speciaal voor de gebruikers van Bedrijventekoop.nl biedt Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen kwalitatieve documenten tegen marktconforme tarieven aan. Beide organisaties bieden deze dienstverlening aan vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid om bedrijfsoverdrachten beter te laten verlopen.

Hiernaast kunt u bekijken welke type overnamedocumenten er zijn en welke van toepassing zouden kunnen zijn op uw individuele situatie. Nadat u een keuze heeft gemaakt en uw contactgegevens heeft ingevuld, wordt dit doorgestuurd naar Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen die vervolgens met u contact opnemen voor het plannen van een vrijblijvend, oriënterend en persoonlijk gesprek. Ter voorbereiding op dit gesprek zal een vragenlijst gestuurd worden alsmede een overzicht van de marktconforme tarieven.

Intakeformulier

De intentieovereenkomst (of LOI: Letter Of Intent) fungeert als basis voor de uiteindelijke koopovereenkomst. In dit document worden de intenties van partijen vastgelegd en worden afspraken gemaakt over het overnameproces. De intentieovereenkomst bevat veelal afspraken over een onderhandelingsschema, due diligence onderzoek , geheimhouding, exclusiviteit en voorwaarden waaronder de transactie niet doorgaat.

Indien de over te dragen onderneming een Besloten of Naamloze Vennootschap (BV of NV) betreft, betreft de transactie de overdracht van aandelen. Door het overnemen van (alle) aandelen van een onderneming worden indirect alle activa en passiva overgenomen, evenals alle rechten en plichten die daaraan gekoppeld zijn. In de koopovereenkomst wordt onder meer vastgelegd welke aandelen worden overgenomen en tegen welke prijs, wanneer het risico overgaat, wat de transactiedatum van de aandelen is en welke handelingen partijen voor en op de transactiedatum moeten verrichten. Ook wordt hierin onder meer afgesproken welke garanties en vrijwaringen door de verkoper worden afgegeven. De eigenlijke levering van aandelen vindt bij notariële akte plaats.

Bij een passiva-activa koopovereenkomst worden (bepaalde of alle) activa en passiva van de doelwitonderneming overgenomen. In de koopovereenkomst wordt onder meer vastgelegd welke activa/passiva worden verkocht, welke prijs voor deze activa/passiva wordt betaald, wanneer het risico overgaat en wanneer overdracht juridisch plaatsvindt en welke handelingen partijen voor en op de transactiedatum moeten verrichten. Ook wordt onder meer vastgelegd welke garanties en vrijwaringen door de verkoper worden afgegeven.

In de huurovereenkomst verplicht verhuurder zich een zaak (vaak onroerend goed) in gebruik te verstrekken aan de huurder, die zich daarbij verbindt tot een tegenprestatie (zoals het betalen van een huurprijs). In een huurovereenkomst worden bepalingen opgenomen zoals de huurprijs, de huurtermijn en (overige) verplichtingen van zowel de verhuurder als de huurder.

Het komt voor dat de verkoper de koper van een onderneming financiering verstrekt in de vorm van bijvoorbeeld een lening. Dat kan bijvoorbeeld doordat een deel van de koopprijs van de onderneming als lening aan de koper wordt verstrekt. In dat geval blijft de koper feitelijk een deel van de koopprijs aan de verkoper verschuldigd. Een geldleningovereenkomst bevat afspraken over onder andere de hoogte van de lening, het rentepercentage, de looptijd van de geldlening en bijvoorbeeld in welke gevallen de lening opeisbaar is.

Als een (besloten dan wel naamloze) vennootschap meer dan één aandeelhouder kent, kunnen aandeelhouders in een aandeelhoudersovereenkomst nadere invulling geven aan hun rechtsverhouding ten opzichte van elkaar en de vennootschap. In deze overeenkomst worden zaken van uiteenlopende aard geregeld. Denk hierbij aan afspraken over de uitoefening van het stemrecht op de aandelen, het te voeren dividendbeleid of de samenstelling van het bestuur en een eventuele Raad van Commissarissen. Ook kan gedacht worden aan de kapitalisatie en financiering van de vennootschap. Verder bevat een dergelijke overeenkomst vaak exit-regelingen, non-concurrentiebedingen en contractuele geschillenregelingen.

Een managementovereenkomst komt in verschillende hoedanigheden voor. Allereerst die waarin de relatie tussen een vennootschap en een andere vennootschap als statutair bestuurder van de eerste vennootschap wordt geregeld. Een andere mogelijkheid is die waarin een overeenkomst wordt gesloten voor het vervullen van managementwerkzaamheden, niet zijnde statutair bestuurder. Hiervoor wordt een zogenaamde managementvergoeding betaald. Het is de bedoeling dat de overeenkomst civielrechtelijk niet kwalificeert als een arbeidsovereenkomst, maar als een overeenkomst van opdracht.


Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /home/2130405203/web/templates/partials/footer.php on line 29