DESKUNDIGENVERSLAG BIJ FUSIE NIET MEER NODIG

Bij een fusie of een splitsing hoeft er voortaan geen deskundigenverslag meer te worden gemaakt. De overheid wil hiermee de administratieve lasten bij fusies en splitsingen verminderen. De Tweede Kamer is met dit voorstel in oktober akkoord gegaan. Alle aandeelhouders moeten het er wel mee eens zijn dat de accountant het maken van dat verslag achterwege laat.

Fusie en splitsing

Fusie is de rechtshandeling van twee of meer rechtspersonen waarbij een van deze het gehele vermogen van de andere onder algemene titel verkrijgt of waarbij een nieuwe rechtspersoon wordt opgericht die het gehele vermogen van de fuserende rechtspersonen onder algemene titel verkrijgt.

Splitsing is de rechtshandeling waarbij – samengevat – het geheel of een deel van het vermogen van een rechtspersoon onder algemene titel wordt verkregen door – afhankelijk van de vorm van de splitsing – een of meer andere rechtspersonen.

Afschaffing deskundigenverslag

Voor een voorgenomen fusie of splitsing stellen de besturen van de betrokken rechtspersonen een voorstel op met een toelichting waarin wordt ingegaan op de redenen voor de fusie c.q. splitsing en een uiteenzetting van de verwachte gevolgen. De aandeelhouders van een fuserende of splitsende rechtspersoon worden in beginsel aandeelhouder van een verkrijgende rechtspersoon. Op grond van de bijzondere bepalingen voor fusies en splitsingen van nv’s en bv’s wordt het fusievoorstel voor de aandeelhouders onderzocht door een accountant. Deze moet verklaren of de voorgestelde ruilverhouding van de aandelen naar zijn oordeel redelijk is.

Instemming aandeelhouders

Ook moet de accountant zijn oordeel geven over verschillende verklaringen van het bestuur over de ruilverhouding zoals opgenomen in de toelichting op het voorstel. De richtlijn maakt het mogelijk om af te zien van het hiervoor genoemde onderzoek van het fusievoorstel en de verklaring over de ruilverhouding door een accountant, onder de voorwaarde dat alle aandeelhouders van de betrokken vennootschappen daarmee instemmen.

CHECKLIST VOOR BEDRIJFSOPVOLGING

Bedrijfsopvolging is meestal een ingewikkelde kwestie. Uit onderzoek blijkt dat eenderde van de familiebedrijven die met opvolging bezig zijn zich daar niet goed op voorbereid.

Hulp wordt geboden met een nieuwe onlinechecklist van het Centrum voor het Familiebedrijf.

Details staan in het volledige artikel.

Zie ook: Alles over bedrijfsoverdracht

CHECKLIST OPVOLGING FAMILIEBEDRIJF

Wie is er betrokken bij de opvolging in een familiebedrijf en hoe kunnen zij die rol het beste vervullen? In hoofdzaak zijn dat de overdrager, de familieleden die aandelen bezitten en de eventuele externe bestuurder van het familiebedrijf.

Lees verder

BTW BETALEN BIJ BEDRIJFSOVERDRACHT?

Bij overdracht van een onderneming of een zelfstandig deel daarvan, wordt in principe geen btw geheven als de overgedragen zaken een gezamenlijke bestemming hebben en daardoor een bepaalde samenhang hebben (een zogenoemde algemeenheid van goederen). Daarbij geldt de voorwaarde dat de overnemende partij de onderneming voortzet of in ieder geval de bedoeling heeft deze voort te zetten.

Lees verder

BOEKENONDERZOEK BIJ VERKOOP BEDRIJF

Elke ondernemer die zijn zaak wil verkopen, moet de potentiële koper een kijkje in zijn keuken geven. De verstandige koper zal immers een uitgebreid (boeken)onderzoek ofwel een due diligence (laten) uitvoeren. Hiermee kan hij de waarde, de aantrekkelijkheid en de risico’s van het bedrijf analyseren en controleren, om te komen tot een gefundeerd oordeel over de overnameprijs en overige voorwaarden, zoals garanties en waarborgen.

Lees verder

BEDRIJFSOVERDRACHT: BEGIN OP TIJD!

Er komt een moment dat een ondernemer zijn – vaak zelfopgebouwde – bedrijf moet loslaten. Een goede bedrijfsoverdracht vraagt gedegen voorbereiding op financieel, fiscaal, organisatorisch en persoonlijk gebied, een traject dat wel vijf tot zeven jaar in beslag neemt. Wat komt de ondernemer op weg naar bedrijfsoverdracht tegen?

Lees verder

BEDRIJFSOVERDRACHT BINNEN FAMILIE FISCAAL VOORDELIGER

Het kan interessant zijn om op dit moment na te denken over (geruisvolle) overdracht binnen de familiekring. Net als beursgenoteerde bedrijven worden aandelen van familiebedrijven nu veelal lager gewaardeerd. Bij overdracht binnen de familiesfeer kan hierdoor een aantrekkelijk belastingvoordeel worden bereikt.

Lees verder

BEDRIJFSOPVOLGING: GEVOLGEN VAN NIEUWE WET ERFBELAST

Per 1 juli 2010 geldt er een nieuwe wet schenk- en erfbelasting, waarbij de faciliteit bij bedrijfsopvolging eenvoudiger moet uitpakken. Maar er gelden ook inkomstenbelastingfaciliteiten voor de bedrijfsopvolging.

Lees verder

BEDRIJFSOPVOLGING EN ERFRECHT

Een ondernemer zonder testament: dat kan problemen geven na zijn overlijden. Bijvoorbeeld als niet de langstlevende echtgenoot maar een van de kinderen in het bedrijf werkt en dit wil voortzetten. Het erfrecht heeft hiervoor aanvullende regels.

Lees verder

BEDRIJFSOPVOLGING BINNEN HET FAMILIEBEDRIJF (1)

Een goed geregelde bedrijfsopvolging is de beste investering in de toekomst van het familiebedrijf. Komt die opvolging uit de familie of kan het bedrijf beter verkocht worden aan anderen?

Lees verder