All posts in Belastingdienst category

Boekjaar om, wat moet ik wel en niet bewaren?

Als ondernemer bent u verplicht een gedegen administratie en boekhouding bij te houden. Het maakt voor de fiscus niet uit hoe u die boekhouding voert als er maar voldoende “bewijzen” in opgenomen zijn die de fiscus op haar beurt kan controleren. Dit zijn niet alleen facturen en jaarrekeningen, dit gaat verder. Onderstaand een korte opsomming wat u na het aflopen van een boekjaar in uw administratie / boekhouding moet hebben om te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.

Lees meer >>

Fiscaalvriendelijk sparen in de privesfeer

Sinds 1 januari 2008 bestaat de mogelijkheid om op individuele basis en fiscaalvriendelijk te sparen op een geblokkeerde rekening bij een bank of beleggingsinstelling voor een lijfrente of de aflossing van de eigenwoning schuld. De nieuwe spaarvormen zijn bedoeld als alternatief voor respectievelijk de lijfrente en de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) bij een verzekeraar. Tot 1 januari 2008 kon u uw eigenwoningschuld alleen fiscaalvriendelijk aflossen met een kapitaalverzekering eigen woning bij een verzekeraar. Sindsdien kunt u daarvoor ook fiscaalvriendelijk sparen via een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) bij een bank of beleggingsinstelling.

 

 • Wilt u weten wat uw bedrijf waard is, doe dan een gratis waardebepaling, klik hier.
 • Wilt u uw bedrijf verkopen of juist een bedrijf kopen, plaats nu een profiel op Bedrijventekoop.nl, klik hier.
 • Wilt u op de hoogte blijven van het laatste aanbod van profiel, meld u dan nu gratis aan voor onze nieuwsbrief, klik hier.

Bedrijfsoverdracht of -overname

Bij overdracht van een onderneming, of een zelfstandig deel daarvan wordt van oudsher geen btw geheven als het gaat om de leveringen en diensten die verband houden met die overdracht. Daarbij geldt de voorwaarde dat de overnemende partij de onderneming (of een zelfstandig onderdeel daarvan) voortzet of in ieder geval de bedoeling heeft deze voort te zetten. Lees meer >>

Faillissement van een onderneming

Bij een faillissement stelt de rechter een curator aan. Deze is bevoegd om vanaf de dag dat het faillissement wordt uitgesproken het beheer te voeren over uw onderneming. De curator is verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van de verschuldigde btw. Hij kan besluiten om uw bedrijf meteen te liquideren of om het bedrijf nog een tijd voort te zetten. U verliest dus uw bevoegdheid om uw bedrijf te beheren, maar u blijft de ondernemer, totdat de curator de laatste bedrijfshandelingen heeft verricht.

Lees meer >>

Overdracht en overname van een landbouwbedrijf

Als u (een deel van) een landbouwbedrijf verkoopt of koopt, heeft dat gevolgen voor de btw. Als sprake is van een overdracht van een algemeenheid van goederen wordt geen btw geheven.

Een landbouwbedrijf overdragen

Als u (een deel van) uw landbouwbedrijf overdraagt, mag u in gevallen van een algemeenheid van goederen bij degene die (het deel van) het bedrijf overneemt geen btw over de verkoopprijs in rekening brengen. Er zijn gevolgen voor u bij bedrijfsbeëindiging.

Een landbouwbedrijf overnemen

Als u (een deel van) een landbouwbedrijf overneemt en er is sprake van een algemeenheid van goederen, krijgt u geen btw berekend. Wel moet u de rechten en verplichtingen van degene die het bedrijf overdraagt en die voortvloeien uit de btw-heffing nakomen.

Lees meer >>

Verandering rechtsvorm of samenwerkingsverband

Als uw onderneming verandert van rechtsvorm of samenwerkingsverband, heeft u meestal te maken met één van de volgende situaties:

 • U brengt uw eenmanszaak in een nieuw opgerichte of bestaande vof of maatschap.
 • U brengt uw eenmanszaak, vof of maatschap in een nieuw opgerichte of bestaande bv of nv.
 • Er komt een maat of vennoot bij uw vof of maatschap.
 • Een maat van uw maatschap of een vennoot van uw vof stopt (na uittreden of overlijden van een firmant of vennoot) en u zet de onderneming voort als eenmanszaak.

Lees meer >>

Gevolgen van bedrijfsbeëindiging

Als u uw bedrijf beëindigt, maakt u de balans op en rekent u af met de Belastingdienst. U doet dit voor alle belastingsoorten waarmee u te maken heeft gehad.

Wanneer sprake van beëindiging

Voor de btw is niet alleen sprake van bedrijfsbeëindiging als u uw bedrijf daadwerkelijk staakt, maar ook als:

 • u uw bedrijf verkoopt;
 • de rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt.
  Als uw onderneming een vennootschap onder firma (vof) of een maatschap is, is de vennootschap onder firma of de maatschap zelf ondernemer. Als u een onderneming inbrengt in een vof, maatschap of bv (of andersom), beschouwt de Belastingdienst dit ook als het beëindigen van een onderneming en eventueel als het starten van een nieuwe onderneming;
 • uw erfgenamen uw bedrijf voortzetten.

Lees meer >>

Bedrijf verkopen belasting

Als u een onderneming start of beëindigt die een zogenaamde fiscale eenheid omzetbelasting vormt, heeft dat gevolgen voor de btw. Als u met andere ondernemingen een fiscale eenheid omzetbelasting vormt, wordt u voor de btw als één ondernemer aangemerkt. Dit gebeurt op uw verzoek, of de Belastingdienst wijst u samen met andere ondernemingen aan als een fiscale eenheid omzetbelasting.

Let op!
U moet de Belastingdienst op de hoogte stellen van veranderingen die plaatsvinden bij de fiscale eenheid omzetbelasting. U ontvangt dan meestal een beschikking. Lees meer >>

EU-lidstaat verzekeraar kwalificeert!

Een zelfstandig medisch specialist woonde in Nederland en was hier te lande werkzaam. In 2002 sloot hij een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering af bij een Duitse verzekeraar. De verzekering had het karakter van een lijfrente. De specialist bracht in zijn aangifte inkomstenbelasting over 2003 de lijfrentepremie in aftrek. De inspecteur weigerde deze aftrek, omdat niet aan de in de wet gestelde voorwaarde(n) was voldaan. De specialist was echter van mening dat aftrek moest worden verleend onder meer op grond van het gemeenschapsrecht: het vrije verkeer van diensten binnen de Europese Gemeenschap. De rechtbank stelde de medisch specialist in het gelijk. De inspecteur kon geen objectieve rechtvaardigingsgronden aangeven om de aftrek uit te sluiten.

 

 • Wilt u weten wat uw bedrijf waard is, doe dan een gratis waardebepaling, klik hier.
 • Wilt u uw bedrijf verkopen of juist een bedrijf kopen, plaats nu een profiel op Bedrijventekoop.nl, klik hier.
 • Wilt u op de hoogte blijven van het laatste aanbod van profiel, meld u dan nu gratis aan voor onze nieuwsbrief, klik hier.

Bijleenregeling voor bijvoorbeeld 2e woning

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat de per 1 januari 2004 ingevoerde bijleenregeling wordt vereenvoudigd. Deze regeling houdt kort gezegd in dat alleen hypotheekrenteaftrek wordt verkregen over het gedeelte van de geldlening dat nodig is om bovenop de gerealiseerde overwaarde van de verkochte woning de aanschaf van een nieuwe woning te financieren. De bijleenregeling blijkt bij het doen van een belastingaangifte een complex te doorgronden regeling te zijn. De staatssecretaris trekt zich alle kritiek aan, en voor de aangifte 2008 (voor volgend jaar) volgen nog nadere vereenvoudigingen. Zo zal ook het aantal vragen in het aangiftebiljet verminderd worden.

Belastingvrije nalatenschap

Meestal wordt het vermogen nagelaten aan de erfgenamen. Maar u zou een deel van uw nalatenschap ook graag aan een goede vriend of vriendin of een liefdadigheidsinstelling willen nalaten. Dat kan met een legaat. Als een legataris een ver familielid is of een vriend of vriendin, dan moet hij (zij) vaak veel successierechten over het verkregen legaat betalen. Zij vallen namelijk in de laatste tariefgroep (3), waarvoor een tarief geldt dat, afhankelijk van de grootte van het legaat, kan oplopen van 41 tot maar liefst 68%. Soms zelfs een reden om te verwerpen. U kunt voorkomen dat de legataris over het legaat dat u aan hem (haar) toekent, veel successierechten moet betalen door een legaat vrij van recht te verstrekken. Het legaat is dan een nettobedrag, waarover de legataris niet zelf successierechten hoeft te betalen.

 

 • Wilt u weten wat uw bedrijf waard is, doe dan een gratis waardebepaling, klik hier.
 • Wilt u uw bedrijf verkopen of juist een bedrijf kopen, plaats nu een profiel op Bedrijventekoop.nl, klik hier.
 • Wilt u op de hoogte blijven van het laatste aanbod van profiel, meld u dan nu gratis aan voor onze nieuwsbrief, klik hier.


Versoepeling aangifte btw – loonbelasting

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft onlangs een versoepeling van het boetebeleid aangekondigd. Een bedrijf dat een keer te laat is met de aangifte en/of de afdracht van btw en loonbelasting krijgt niet meer automatisch een boete. Wanneer een bedrijf te laat maar binnen maximaal zeven werkdagen de vereiste aangifte en/of betaling doet, zal het geen boete meer krijgen. Voorwaarde is dan wel dat het bedrijf de voorgaande keer wel op tijd is geweest. Bij het twee keer achter elkaar te laat doen van aangifte en/of betaling, volgt alleen een boete voor de tweede overschrijding. Bij een stelselmatige overschrijding van deze verplichtingen kan de inspecteur een boete tot het wettelijk maximum opleggen. Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe boetebeleid van kracht wordt, maar de staatssecretaris streeft er naar om het in 2009 in te laten gaan.

 

 • Wilt u weten wat uw bedrijf waard is, doe dan een gratis waardebepaling, klik hier.
 • Wilt u uw bedrijf verkopen of juist een bedrijf kopen, plaats nu een profiel op Bedrijventekoop.nl, klik hier.
 • Wilt u op de hoogte blijven van het laatste aanbod van profiel, meld u dan nu gratis aan voor onze nieuwsbrief, klik hier.

Sneller bijstand voor zelfstandige ondernemers in nood

Gemeenten moeten volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) zelfstandig ondernemers die de dupe zijn van de kredietcrisis, zo snel mogelijk helpen als zij aankloppen voor bijstand.
Ook gaat ze met ondernemers- en brancheorganisaties, zoals MKB-Nederland en VNO-NCW, bespreken hoe meer bekendheid kan worden gegeven aan het recht van zelfstandigen om via de bijstand een tijdelijke dip in hun onderneming op te vangen.

Lees meer >>

Minder belasting op erven en schenken

De belastingheffing op erven en schenken gaat flink omlaag, vrijstellingen gaan omhoog en het overdragen van een bedrijf wordt – ook bij leven – makkelijker en goedkoper. Dat is de kern van de nieuwe schenk- en erfbelasting die staatssecretaris De Jager ingediend heeft bij de Tweede Kamer.

Lees meer >>

2015 Bedrijventekoop