HANDELEN NAMENS BV IO. HOE AANSPRAKELIJKHEID VOORKOMEN? TIPS

Persoonlijke aansprakelijkheid voorkomen.
Als u of een cliënt van u een contract gaat afsluiten of een bedrijf (activa of aandelen) wil kopen en persoonlijke aansprakelijkheid beoogt te voorkomen, is het handelen namens een besloten vennootschap in oprichting (handelen namens BV io) een prima mogelijkheid om persoonlijke gebondenheid te voorkomen, mits dat op de juiste wijze en volgorde gebeurt! In deze Tips noem ik enkele spelregels voor handelen namens BV io, mede aan de hand van recente jurisprudentie.

Lees verder

BEDRIJFSOVERNAME EN DE FLEX-BV – DEEL 2.

Flex-BV. Gevolg
De Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flex-BV wetgeving) is op 1 oktober 2012 definitief in werking getreden. Als gevolg hiervan zijn behoorlijk wat wettelijke bepalingen uit boek 2 BW gewijzigd of verdwenen, voor wat betreft het deel van het wetboek dat ziet op de BV. Uit het gewijzigd voorstel van wet nr. 31 058 volgt exact welke wetsartikelen verdwijnen of worden aangepast.

Lees verder

NIEUW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE EX ART. 7:290 BW

Nieuw model huurovereenkomst winkelruimte
In het laatste kwartaal van 2012 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) het model van de huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW en de bijbehorende Algemene Bepalingen aangepast. Zie: http://www.roz.nl/nl/roz/modellen/winkelruimte.

Krijgt u te maken met (ver)huur, kijk dan eerst welk huurrechtregime van toepassing is. Het huurrechtregime bepaalt namelijk welk model te gebruiken. In geval van bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW heeft de huurder huurbescherming, bij artikel 7: 230a BW bedrijfsruimte niet.

Lees verder

HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE: GEEN STANDAARD VERHAAL.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte: meer aandacht hiervoor levert huurder geld op!
Via een invuloefening van een “modelletje” wordt nogal eens een huurovereenkomst bedrijfsruimte aangegaan, terwijl niet echt is nagedacht over de (on)mogelijkheden en onderwerpen, die voor een huurder van belang zijn. Dat is jammer. Vooraf hier aandacht aan besteden kan (achteraf) ongewenste gevolgen en onnodige schade voorkomen. Bijgaand enige inleidende informatie met (daarna) een aantal tips voor de (beoogd) huurder van bedrijfsruimte.

Lees verder

ACHTERGESTELDE LENING BIJ BEDRIJFSOVERNAME: VERKOPER, PAK DE REGIE.

Achtergestelde lening bij bedrijfsovername
Om de bedrijfsovername te kunnen realiseren zien we vaak dat verkoper een deel van zijn koopprijs niet ontvangt, maar de transactie meefinanciert: dit niet betaalde deel van de koopprijs wordt dan schuldig gebleven en omgezet in een lening van verkoper aan koper. Deze lening dient meestal te worden achtergesteld bij de lening van de financierende bank. Vaak gaat het om een behoorlijk groot bedrag. Bijgaand een aantal Tips voor de verkoper, die een achtergestelde lening aan koper beoogt te verstrekken.

Lees verder

CONCURRENTIEBEDING BIJ BEDRIJFSOVERNAME – NIET OVERDRIJVEN!

Concurrentiebeding bij bedrijfsovername? Overdrijf niet.
In veel bedrijfsovername contracten is het tegenwoordig gebruikelijk erg ruime concurrentiebedingen op te nemen, die dealbreker kunnen worden. Het gaat er om dat de verkoper jegens koper niet alleen voor zichzelf moet toezeggen geen concurrentie te plegen, maar dit ook moet toezeggen voor vele familieleden van verkoper.

Volgens mij kan dat (normaliter) helemaal niet!

Lees verder

STANDAARDCLAUSULES? NIET STANDAARD BEHANDELEN!

Standaard clausules in (bedrijfsovername) contracten: wees alert.
Bedrijfsovername contracten zijn meestal maatwerk. Tenminste, wat betreft een groot gedeelte van het contract, zo is mijn ervaring. Natuurlijk komen er behoorlijk wat clausules in voor, die “standaard” terugkomen. Denk aan onderwerpen als geheimhouding, beding gehele overeenkomst, afstand vernietiging en ontbinding. Deze bepalingen worden soms “klakkeloos” overgenomen.
Lees verder

BEDRIJFSOVERNAME EN PUBLICITEIT: WAAROP TE LETTEN? TIPS

Bedrijfsovername en publiciteit: wees voorzichtig!
Met name (strategische) kopers hebben regelmatig een stevige behoefte om de aankoop van een nieuwe onderneming aan de grote klok te hangen, bijv. via een persbericht. De vraag is in hoeverre de (verkochte) onderneming en betrokkenen gebaat zijn bij publiciteit omtrent de bedrijfsovername.

Lees verder

BEDRIJFSOVERNAME EN DE FLEX-BV – DEEL 1.

Flex-BV. Gevolg
De Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flex-BV wetgeving) is op 1 oktober 2012 definitief in werking getreden. Als gevolg hiervan zijn behoorlijk wat wettelijke bepalingen uit boek 2 BW gewijzigd of verdwenen, voor wat betreft het deel van het wetboek dat ziet op de BV. Uit het gewijzigd voorstel van wet nr. 31 058 volgt exact welke wetsartikelen verdwijnen of worden aangepast.

Lees verder

DE INTENTIEVERKLARING: NUTTIG BIJ BEDRIJFSOVERNAME. WAAROP TE LETTEN? TIPS

Intentieverklaring en bedrijfsovername.
De intentieverklaring of Letter of Intent (LOI) is een nuttig instrument bij bedrijfsovername om bijvoorbeeld het (tussentijdse) resultaat van onderhandelingen vast te leggen en/of om de verdere onderhandelingen en gevolgen daarvan te stroomlijnen. Denk aan een te houden due diligence onderzoek (DD), de termijn waarbinnen dit DD moeten hebben plaatsgevonden en wat de gevolgen zijn van de uitkomst van dit DD: doorgaan met de bedrijfsovername of juist stoppen.

Lees verder